Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi
br. 43 оd 13/10/2017


 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "RTV - CENTRALNE DJELATNOSTI" U PODGORICI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI STATUTA DOO "KOMUNALNO" ANDRIJEVICA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O POSTAVLjANjU, GRAĐENjU I UKLANjANjU PRIVREMENIH OBJEKATA MONTAŽNOG KARAKTERA NA TERITORIJI OPŠTINE ANDRIJEVICA
 • ODLUKA O IMENOVANjU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU LOKACIJE ZA ODLAGANjE NEOPASNOG GRAĐEVINSKOG OTPADA NA TERITORIJI OPŠTINE ANDRIJEVICA
 • JAVNI POZIV OVLAŠĆENIM PREDLAGAČIMA ZA PODNOŠENjE PREDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANjE ČLANOVA SAVJETA RADIO BIJELO POLjE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE DANILOVGRAD U DIJELU GUR-A DANILOVGRADA I GUR-A SPUŽA U DANILOVGRADU
 • ODLUKA O ZABRANI GRAĐENjA NA PROSTORU OBUHVAĆENOM ODLUKOM O IZRADI DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "PITOMINE" ŽABLjAK
 • ODLUKA O ZABRANI GRAĐENjA NA PROSTORU OBUHVAĆENOM ODLUKOM O IZRADI DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "RAZVRŠJE"
 • ISPRAVKA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O SAVJETU ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU NAČINA I VISINE OTPREMNINE ZA SPORAZUMNI PREKID RADNOG ODNOSA LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPŠTINE KOTOR
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ETIČKE KOMISIJE ZA IZABRANE PREDSTAVNIKE I FUNKCIONERE
 • ODLUKA O DAVANjU STATUSA SPOMEN - OBILjEŽJA BISTA NARODNOG HEROJA SAVE KOVAČEVIĆA
 • ODLUKA O DAVANjU STATUSA SPOMEN - OBILjEŽJA SPOMEN PLOČI ŽRTVAMA FAŠISTIČKOG TERORA, GRADIOŠNICA
 • ODLUKA O DAVANjU STATUSA SPOMEN - OBILjEŽJA SPOMEN PLOČI POSVEĆENOJ FORMIRANjU TIVATSKOG PARTIZANSKOG BATALjONA 1943. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU STATUSA SPOMEN - OBILjEŽJA SPOMEN PLOČI SA TEKSTOM O PODRŠCI RADNIKA ARSENALA POBUNI MORNARA U BOKI 1918. GODINE TIVAT
 • ODLUKA O DAVANjU STATUSA SPOMEN - OBILjEŽJA SPOMENIKU ŽRTVAMA ČETNIČKOG TERORA 1944. GODINE, PASIGLAV
 • ODLUKA O DAVANjU STATUSA SPOMEN - OBILjEŽJA SPOMENIKU PALIM BORCIMA, GORNjA LASTVA
 • ODLUKA O DAVANjU STATUSA SPOMEN - OBILjEŽJA SPOMENIKU U ČAST STOGODIŠNjICE ARSENALA
 • ODLUKA O DAVANjU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA KOJEM OPŠTINA TIVAT IMA PRAVO RASPOLAGANjA
 • ODLUKA O DONOŠENjU IZMJENA I DOPUNA DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "GRADIOŠNICA", ZA LOKACIJU PROIZVODNO KOMUNALNIH POVRŠINA
 • ODLUKA O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ STALNE BUDžETSKE REZERVE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O ZARADAMA LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O ZARADAMA LOKALNIH FUNKCIONERA U OPŠTINI TIVAT
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O POVJERAVANjU UPRAVLjANjA JAVNIM PROSTOROM ZA PARKIRANjE VOZILA DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PARKING SERVIS TIVAT"
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USTUPANjU NA UPRAVLjANjE I KORIŠĆENjE OBJEKTA AUTOBUSKE STANICE DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AUTOBUSKA STANICA TIVAT"
 • ODLUKA O IMENOVANjU IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AUTOBUSKA STANICA" TIVAT
 • ODLUKA O IMENOVANjU LICA KOJE ĆE OBAVLjATI FUNKCIJU IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOMUNALNO" TIVAT
 • ODLUKA O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ETIČKE KOMISIJE ZA IZABRANE PREDSTAVNIKE I FUNKCIONERE
 • ODLUKA O MJESNIM ZAJEDNICAMA
 • ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA ZA IZBOR PARTNERA ZA IZGRADNjU STAMBENIH OBJEKATA
 • ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA ZA IZBOR PARTNERA ZA IZGRADNjU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "DONjI RADOVIĆI CENTAR"
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA GOLF I DONjI RADOVIĆI ZAPAD
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU JEDNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA DOO "AUTOBUSKA STANICA" TIVAT
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU JEDNOG ČLANA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANjA
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU JEDNOG ČLANA ODBORA ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOMUNALNO" TIVAT
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ČLANICE SAVJETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE
 • ODLUKA O RJEŠAVANjU IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA NA KATASTARSKIM PARCELAMA 1509/8 I 1509/9 KO TIVAT
 • ODLUKA O RJEŠAVANjU IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA NA KATASTARSKIM PARCELAMA 3276/2 I 3275/2 KO TIVAT
 • ODLUKA O SUFINANSIRANjU TRETMANA REHABILITACIJE KORISNIKA/CA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI U JAVNOJ USTANOVI ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU, KAKARICKA GORA, PODGORICA
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM TURISTIČKE ORGANIZACIJE TIVAT ZA 2016. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU OPŠTINSKE STRATEGIJE ZA MLADE 2017-2021. GODINE
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA NA VARIJABILNI DIO ZARADE
 • ODLUKA O USTANOVLjAVANjU SLUŽBENOSTI PROLAZA PREKO KATASTARSKIH PARCELA 1216/1, 1315/1 I 1315/5 KO ĐURAŠEVIĆI U KORIST KATASTARSKE PARCELE 1281
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU AKUSTIČKIH ZONA NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT
 • ODLUKA O NEPREDUZIMANjU IZRADE STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZMJENA I DOPUNA DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA ZA LOKALITET "ULCINjSKO POLjE" U OKVIRU URBANISTIČKIH PARCELA BROJ 8, 8A, 9, 10, 22, 39 I SAOBRAĆAJNICE NOVA 8 U ULCINjU
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE HERCEG NOVI
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30