Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

ZAKON

O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

("Sl. list RCG", br. 55/2003, 46/2004 - odluka US, 81/2005 i 2/2006 - ispr. i "Sl. list CG", br. 22/2008, 77/2008, 3/2009 - ispr., 40/2010 - dr. zakon, 20/2011, 26/2011 - ispr., 56/2013, 45/2014, 53/2016 i 37/2017)

 

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se plaćanje administrativnih taksa za spise i radnje pred organima državne uprave diplomatskim i konzularnim predstavništvima Crne Gore u inostranstvu, organima lokalne uprave i drugim pravnim licima koja imaju javna ovlašćenja.

Taksa iz stava 1 ovog člana utvrđuje se Tarifom za administrativne takse (u daljem tekstu: Taksena tarifa) koja je sastavni dio ovog zakona.

Taksenu tarifu za spise i radnje iz nadležnosti lokalne uprave utvrđuje nadležni organ lokalne uprave.

Taksa iz stava 3 ovog člana ne može biti veća od iznosa taksa koje se plaćaju za slične spise i radnje koji se vode pred organima državne uprave.

II. TAKSENI OBVEZNIK

Član 2

Takseni obveznik je lice po čijem se zahtjevu postupak pokreće, odnosno vrši radnja predviđena Taksenom tarifom.

Ako za istu taksu, koja ne zavisi od vrijednosti predmeta taksene obaveze, postoji više taksenih obveznika njihova obaveza je solidarna.

Ako zahtjev podnosi više taksenih obveznika, a visina takse zavisi od vrijednosti predmeta, taksa se utvrđuje srazmjerno vrijednosti predmeta za svakog taksenog obveznika posebno.

III. NASTANAK TAKSENE OBAVEZE

Član 3

Ako Taksenom tarifom nije drukčije propisano, taksena obaveza nastaje:

1) za podneske - u trenutku kada se predaju, a za zahtjeve date na zapisnik - kada se zapisnik sastavi;

2) za rješenje, dozvole i druge isprave - u trenutku podnošenja zahtjeva za njihovo izdavanje;

3) za upravne radnje - u trenutku podnošenja zahtjeva za izvršenje tih radnji.

Član 4

Ako je Taksenom tarifom propisano da se taksa plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za utvrđivanje takse uzima se vrijednost naznačena u podnesku ili ispravi.

Organ koji vodi postupak može, po službenoj dužnosti, rješenjem utvrditi vrijednost predmeta iz stava 1 ovog člana, ako smatra da vrijednost označena u podnesku, odnosno ispravi ne odgovara stvarnoj vrijednosti.

IV. UTVRĐIVANjE VRIJEDNOSTI PREDMETA RADI NAPLATE TAKSE

Član 5

Kada se na zahtjev stranke isprava izdaje u više primjeraka, za svaki drugi i dalji primjerak plaća se taksa kao za prepis ili kao za ovjeru prepisa.

Taksa iz stava 1 ovog člana ne može biti veća od takse za prvi primjerak.

Za primjerke isprave koji se po zahtjevu stranke zadržavaju za potrebe organa pred kojim se vodi postupak ne plaća se taksa.

V. PLAĆANjE TAKSENE OBAVEZE

Član 6

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 7

Takseni obveznik je dužan da priloži odgovarajući dokaz o uplaćenoj taksi, koji može biti podnijet i elektronski.

Taksa se plaća na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda, odnosno na devizni račun diplomatsko konzularnog predstavništva.

Bliže uslove i način plaćanja takse utvrdiće Vlada Crne Gore posebnim propisom.

Član 8

U rješenju ili drugoj ispravi za koje se plaća taksa mora se unijeti konstatacija da je taksa plaćena (iznos i tarifni broj po kome je taksa plaćena) i ovjeriti pečatom nadležnog organa.

Član 9*

Ako netaksirani ili nedovoljno taksirani podnesak ili drugi spis stigne poštom ili elektronski, organ nadležan za odlučivanje po zahtjevu pozvaće taksenog obveznika opomenom da, u roku od tri dana od dana prijema opomene, plati redovnu taksu i taksu za opomenu i upozoriće ga na posledice neplaćanja takse.

Član 10

Takseni obveznik koji iz inostranstva podnese zahtjev za pokretanje postupka kod nadležnog organa, odnosno za izvršenje radnje predviđene Taksenom tarifom plaća taksu u stranoj valuti kod diplomatsko-konzularnog predstavništva prije uručivanja rješenja ili druge isprave, odnosno prije prvog saopštenja taksenom obvezniku o izvršavanju radnje, ako zakonom nije drukčije određeno.

Organ kome je zahtjev podnesen dužan je da u slučaju iz stava 1 ovog člana dostavi nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu obavještenje u dva primjerka, sa naznačenim iznosom takse koju je obveznik dužan da plati diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Član 11

Naplata takse na podneske ili druge spise koji netaksirani ili nedovoljno taksirani stignu poštom iz inostranstva vrši se prije uručenja zatraženog rješenja ili druge isprave, odnosno prije izdavanja prvog saopštenja taksenom obvezniku o izvršenju zatražene radnje.

Član 12

Pravo na naplatu takse zastarijeva u roku od dvije godine po isteku godine u kojoj je taksu trebalo platiti, a pravo na povraćaj takse u roku od dvije godine po isteku godine u kojoj je taksa više plaćena.

Vrijeme zastare prava na naplatu takse prekida se svakom službenom radnjom organa radi naplate sa kojom je upoznat takseni obveznik.

Vrijeme zastare prava na povraćaj takse prekida se svakom radnjom taksenog obveznika preduzetom kod nadležnog organa radi povraćaja takse.

U svakom slučaju zastara nastupa nakon pet godina od dana kada je prvi put počela teći (apsolutna zastara).

VI. OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA TAKSE

Član 13

Oslobađaju se plaćanja takse:

1) državni organi, organi državne uprave, lokalne samouprave i lokalne uprave;

2) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

3) organizacije iz oblasti zdravstva, nauke, kulture, prosvjete i socijalne zaštite;

4) organizacije crvenog krsta i druge humanitarne organizacije;

5) organizacije u oblasti zaštite djece i omladine i socijalne zaštite razvrstane prema propisu o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti;

6) strani državljani i strane države, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom uzajamnosti;

6a) nezaposlena lica, lica sa invaliditetom i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječija zaštita;

7) nevladine organizacije za ostvarivanje ciljeva za koje su osnovane.

Član 14

Ne plaća se taksa za:

1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

2) spise i radnje u postupku za povraćaj više plaćenog poreza i drugih dažbina;

3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

4) spise i radnje u postupku za upis u matične registre i registre državljana;

5) sve vrste prijava, izvještaja i priloga uz njih za utvrđivanje poreza i drugih dažbina i podnesaka za ostvarivanje olakšica i oslobođenja kod plaćanja poreza i drugih dažbina, propisanih posebnim zakonima;

5a) radnje koje se odnose na davanje mišljenja u vezi plaćanja poreza i drugih dažbina;

6) spise i radnje za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja, društvene brige o djeci, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;

7) spise i radnje za ostvarivanje prava iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja;

8) spise i radnje u vezi sa školovanjem učenika i studenata;

9) spise i radnje u vezi sa regulisanjem prava i obaveza iz oblasti odbrane;

10) peticije, predstavke i predloge upućene državnim organima;

11) podneske državnom tužiocu;

12) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

13) molbe za pomilovanje, uslovni otpust i rješenja po tim molbama;

14) spise i radnje u postupku za sastavljanje i ispravku biračkih spiskova;

15) prijave i odjave prebivališta i boravišta,

16) spise i radnje u postupku za izdavanje lične karte državljanima Crne Gore i stranim državljanima stalno naseljenim u Crnoj Gori;

17) spise i radnje u vezi sa pomorskim i brodskim knjižicama i sve upise u njih, osim vize;

17a) zahtjeve i žalbe koje se podnose, odnosno izjavljuju Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki;

18) spise i radnje u postupku za sahranjivanje umrlih lica.

U ispravi koja se izdaje bez plaćanja takse mora se konstatovati u kom se cilju izdaje i na osnovu kod propisa se oslobađa od plaćanja takse.

Isprava iz stava 2 ovog člana može se upotrijebiti i u druge svrhe samo pošto za nju bude plaćena odgovarajuća taksa.

Član 14a

Taksu u iznosu od 50% od propisane takse, u postupcima za zaštitu intelektualne svojine, plaćaju:

1) građani Crne Gore čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnog druga, u godini nastanka taksene obaveze i godini rješavanja zahtjeva ne prelazi iznos minimalne zarade u Crnoj Gori na mjesečnom nivou i čija ukupna vrijednost imovine (nekretnine, štednja, motorna vozila, plovila i sl.) ne prelazi iznos od 2000 €, o čemu se daje pisana izjava, i

2) penzioneri, čija penzija ne prelazi iznos od 300 € na mjesečnom nivou.

Postupak za odobravanje plaćanja takse iz stava 1 ovog člana pokreće se pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine, koji po zahtjevu odlučuje rješenjem.

Ako se stranci, rješenjem iz stava 2 ovog člana, odobri plaćanje takse u iznosu od 50% od propisane takse, u podnesku se naznačava broj i datum rješenja.

VII. POVRAĆAJ TAKSE

Član 15

Takseni obveznik koji je platio taksu koju nije bio dužan da plati ili je taksu platio u iznosu većem od propisane ili je taksu platio za radnju koju organ nije iz bilo kojih razloga izvršio ima pravo na povraćaj takse koju nije bio dužan da plati.

Takseni obveznik koji je platio taksu na žalbu protiv prvostepenog rješenja koje donosi organ iz člana 1 ovog zakona ima pravo na povraćaj takse, ukoliko se žalba u cjelini ili djelimično ocijeni osnovanom.

Postupak za povraćaj takse pokreće se na zahtjev taksenog obveznika.

Zahtjev za povraćaj takse rješava organ za čiji je rad plaćena taksa.

VIII. PRIPADNOST PRIHODA OD TAKSE

Član 16

Taksa koja se plaća za spise i radnje kod ministarstava, drugih organa uprave i diplomatsko-konzularnih predstavništava prihod je budžeta Crne Gore.

Taksa koja se plaća za spise i radnje pred organima jedinica lokalne uprave prihod je jedinica lokalne samouprave.

Taksa koja se plaća za spise i radnje pravnih lica sa javnim ovlašćenjem prihod je budžeta Crne Gore, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave, zavisno od toga na osnovu čijeg ovlašćenja pravno lice sa javnim ovlašćenjem obavlja poslove.

IX. USKLAĐIVANjE VISINE TAKSE

Član 17

Vlada Crne Gore, odnosno nadležni organ lokalne samouprave može iznose taksa utvrđene Taksenom tarifom usklađivati godišnje (po isteku godine), stopom rasta cijena na malo, ako je taj rast veći od 5% prema podacima nadležnog organa za statistiku.

IXa. SHODNA PRIMJENA PROPISA

Član 17a

U pogledu prinudne naplate, kamate i ostalog što nije posebno uređeno ovim zakonom, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim je propisan poreski postupak.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18

Za spise i radnje za koje je taksena obaveza nastala do dana stupanja na snagu ovog zakona naplatiće se taksa koja je bila propisana u trenutku nastanka taksene obaveze.

Član 18a

Tarifni broj 114a primjenjivaće se do 31. decembra 2011. godine.

Član 19

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o administrativnim taksama ("Službeni list RCG", br. 41/94, 13/96 i 45/98) i Uredba o administrativnim taksama ("Službeni list RCG", br. 44/2000).

Član 20

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

 

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o administrativnim taksama

("Sl. list RCG", br. 81/2005)

Član 25

Za spise i radnje iz nadležnosti organa Republike koji su predmet taksene obaveze po ovom zakonu, ne plaća se administrativna taksa po odredbama Zakona o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01), osim administrativnih taksa iz Tarifnog broja 112 i Tarifnog broja 114 tačka 2) Odjeljka B Tarife saveznih administrativnih taksa.

Član 26

Za spise i radnje za koje je taksena obaveza nastala do dana stupanja na snagu ovog zakona plaća se taksa u visini propisanoj Zakonom o administrativnim taksama ("Službeni list RCG", broj 55/03).

Član 27

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2006. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o administrativnim taksama

("Sl. list CG", br. 22/2008)

Član 42

Za spise i radnje za koje je taksena obaveza nastala do dana stupanja na snagu ovog zakona plaća se taksa u visini propisanoj Zakonom o administrativnim taksama ("Službeni list RCG", br. 55/03 i 81/05).

Član 43

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o administrativnim taksama

("Sl. list CG", br. 77/2008 i 3/2009 - ispr.)

Član 21

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

 

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o administrativnim taksama

("Sl. list CG", br. 20/2011 i 26/2011 - ispr.)

Član 21

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

 

Samostalni članovi Zakona o izmjeni i dopuni
Zakona o administrativnim taksama

("Sl. list CG", br. 56/2013)

Član 2

Na rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo donesena prije stupanja na snagu ovog zakona, a koja rješenja nijesu dostavljena licima za koja je izvršen prijem u crnogorsko državljanstvo, primjenjuje se ovaj zakon.

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

 

 

TARIFA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE

 

ODELjAK A: ADMINISTRATIVNE TAKSE U ZEMLjI**

I. PODNESCI

Tarifni broj 1

Za zahtjev, molbu i predlog, prijavu i drugi podnesak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 5,00
NAPOMENA

1) Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima stranka zahtijeva samo brže postupanje po ranije podnijetom zahtjevu.

2) Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjeve za ostvarivanje prava na premije i regrese (podsticaje poljoprivredne proizvodnje).

Tarifni broj 2

Za žalbe protiv rješenja koje donose organi iz člana 1 ovog zakona, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 5,00

II. OPOMENA

Tarifni broj 3

Za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu 3,00

III. RJEŠENjA

Tarifni broj 4

Za sva rješenja koja donose organi iz člana 1 ovog zakona, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 5,00
NAPOMENA:
Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više lica, taksa po ovom tarifnom broju se plaća onoliko puta koliko ima lica kojima se rješenje uručuje.

Tarifni broj 5

1) Za žalbu protiv rješenja poreskog organa donijetog u poreskom postupku u prvom stepenu 8,00
2) Za poreske akte koje poreski organ donosi u poreskom postupku po zahtjevu stranke 10,00

Tarifni broj 6

Na uložene vanredne pravne ljekove 20,00

Tarifni broj 7

Za zahtjev za izuzimanje od zabrane raspolaganja nepokretnostima 15,00

Tarifni broj 8

Za rješenje o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti 100,00

Tarifni broj 9

Za sprovođenje:
1) akreditacije i reakreditacije Univerziteta 20.000,00
2) akreditacije i reakreditacije fakulteta 3.000,00
Za zahtjev:
1) o licenciranju Univerziteta 2.000,00
2) o licenciranju fakulteta 1.000,00
3) o izmjeni licence Univerziteta 1.000,00
4) o izmjeni licence fakulteta 800,00
5) o dodjeli statusa centra uspješnosti 1.000,00
6) o produženju statusa centra uspješnosti 800,00
7) o licenciranju vaspitno-obrazovne ustanove (predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, domova učenika, odnosno domova učenika i studenata i provajdera-obrazovanje odraslih) 1.000,00
8) o izmjeni licence vaspitno-obrazovne ustanove (predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, domova učenika, odnosno domova učenika i studenata i provajdera-obrazovanje odraslih) 500,00
9) za akreditaciju odnosno utvrđivanje punovažnosti i jednake vrijednosti obrazovnih programa privatnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i obrazovanja odraslih sa odgovarajućim javno važećim obrazovnim programom 1.000,00
10) za priznavanje inostrane obrazovne isprave o započetom ili dijelu osnovnog obrazovanja 15,00
11) za priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom osnovnom obrazovanju 30,00
12) za priznavanje inostrane obrazovne isprave o započetom ili dijelu srednjeg opšteg ili stručnog obrazovanja 30,00
13) za priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom srednjem opštem ili stručnom obrazovanju 50,00
14) za priznavanje inostrane obrazovne isprave o završenom visokom obrazovanju, postdiplomskim, odnosno doktorskim studijama 150,00
15) za priznavanje inostranih sertifikata 50,00
16) za izjednačavanje inostrane kvalifikacije nivoa obrazovanja sa kvalifikacijom nivoa obrazovanja u Crnoj Gori 50,00
17) za dodjeljivanje zvanja nastavnicima, vaspitačima, stručnim saradnicima, saradnicima u nastavi i drugim izvođačima obrazovno-vaspitnog rada 20,00
18) za licencu za rad ispitivača 30,00
19) za upis u Registar sportskih organizacija (osnivanje sportske organizacije) 30,00
20) za davanje saglasnosti na Statut sportske organizacije 20,00
21) za sticanje statusa vrhunski sportista 30,00
22) za izdavanje saglasnosti na Elaborat o transformaciji amaterskog sportskog kluba u profesionalni sportski klub 50,00.

Tarifni broj 10

Za rješenja:
1) o prijemu u crnogorsko državljanstvo državljanina republike bivše SFRJ koji je imao prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori prije 3. juna 2006. godine 50,00
2) o prijemu u crnogorsko državljanstvo stranca 100,00
3) o prestanku državljanstva 300,00
4) o utvrđivanju državljanstva 20,00
NAPOMENA:
Ako se rješenje odnosi na istovremeno sticanje, prestanak ili utvrđivanje državljanstva članova porodice (supružnika i nezaposlenu djecu), plaća se jedna taksa.

Tarifni broj 10a

(brisano)

Tarifni broj 11

 
Za izdavanje pasoša 25,00
NAPOMENA:  
Taksu po ovom tarifnom broju ne plaćaju lica do navršene 21. godine života.  

Tarifni broj 12

1) za izdavanje putnog lista za strance

25,00,

2) za izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva

25,00,

3) za izdavanje putne isprave za izbjeglice

25,00,

4) za izdavanje dozvole za privremeni boravak

40,00,

5) za produženje dozvole za privremeni boravak

20,00,

6) za izdavanje dozvole za stalni boravak

60,00,

7) za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad

60,00,

8) za produženje dozvole za privremeni boravak i rad

30,00,

9) za izdavanje potvrde o prijavi rada stranca do 30 dana

20,00,

10) za izdavanje potvrde o prijavi rada stranca do 60 dana

40,00,

11) za izdavanje potvrde o prijavi rada stranca do 90 dana

60,00,

12) za vizu za kratki boravak (viza C) za jedan izlazak i boravak do 15 dana (na graničnom prelazu)

60,00,

13) za tranzitnu vizu (viza B) za jedan tranzit preko teritorije Crne Gore do 5 dana (na graničnom prelazu)

60,00,

14) za tranzitnu vizu (viza B) pomorcu ili grupi pomoraca (na graničnom prelazu)

60,00,

15) za ostala odobrenja strancima koja izdaju organi za koja ovim zakonom nije drugačije propisano (osim za turističke propusnice)

50,00,

NAPOMENA:
1) taksu iz tač. 4 i 5 ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji u Crnoj Gori borave radi školovanja i usavršavanja i državljani onih zemalja sa kojima je zaključen ugovor o ukidanju takse za dozvolu za privremeni boravak

Tarifni broj 13

Za rješenje o promjeni ličnog imena 20,00

Tarifni broj 14

1) za odobrenje za nabavku oružja

30,00

2) za odobrenje za nabavku dijela za oružje

10,00

3) za odobrenje za unos oružja i municije za sportsko streljaštvo

10,00

4) za odobrenje za unos oružja i municije za lov i tranzit

20,00

5) za odobrenje za proizvodnju oružja i municije

300,00

6) za odobrenje za rukovanje vatrenim oružjem

10,00

7) za odobrenje za promet oružja i municije

200,00

8) za odobrenje za posredovanje u prometu oružja

100,00

9) za odobrenje za popravljanje i prepravljanje oružja

50,00

10) za odobrenje za prevoz oružja i municije

50,00

11) za odobrenje za pružanje usluga sportsko-rekreativnog gađanja

50,00

NAPOMENA:

1) taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjev,

2) taksa po ovom tarifnom broju plaća se u visini od 50% od propisanog iznosa za odobrenje za nabavku oružja i dijela za oružje za bavljenje lovom i sportskim streljaštvom,

3) taksa po ovom tarifnom broju plaća se u visini od 30% od propisanog iznosa za odobrenje za nabavku oružja, kome je rok važenja istekao.

Tarifni broj 15

1) za oružni list za držanje oružja

30,00

2) za oružni list za držanje i nošenje oružja

20,00

3) za odobrenje za držanje oružja

30,00

4) za odobrenje za sakupljanje starog oružja

30,00

NAPOMENA:

1) taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjev,

2) taksa po ovom tarifnom broju plaća se u visini od 50% od propisanog iznosa za odobrenje za držanje i nošenje oružja za bavljenje lovom i sportskim streljaštvom,

3) taksa po ovom tarifnom broju za oružni list ili odobrenje, kome je rok važenja istekao plaća se u visini od 30% od propisanog iznosa za izdavanje oružnog lista ili odobrenja

Tarifni broj 16

1) za vozačku dozvolu

10,00,

2) za licencu za instruktora vožnje

20,00,

3) za zamjenu inostrane vozačke dozvole dozvolom Crne Gore

30,00.

NAPOMENA

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjev

 

Tarifni broj 17

za saobraćajnu dozvolu 5,00

NAPOMENA:

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjev.

 

Tarifni broj 19

1) Za zahtjev za dobijanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila 10,00
2) Za izdavanje rješenja o ovlašćenju za vršenje tehničkih pregleda vozila 850,00
3) Za zahtjev za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila 50,00
4) Za izdavanje rješenja o ovlašćenju za vršenje ispitivanja vozila 100,00
5) Za izdavanje odobrenja i uputa za utiskivanje brojeva motora ili šasije vozila 50,00

Tarifni broj 20

1) Za izdavanje zapisnika o uviđaju 10,00
2) Za izdavanje odobrenja za održavanje sportskih i drugih priredbi na putevima 100,00
3) Za izdavanje odobrenja za probnu vožnju 25,00
4) Za izdavanje uvjerenja iz službenih evidencija u oblasti bezbjednosti saobraćaja 10,00
5) Za odobrenje za izdavanje probnih tablica 25,00

Tarifni broj 21a

 
Za zahtjeve za davanje mišljenja o lokaciji za objekte u kojima se definišu zone opasnosti 50,00

Tarifni broj 21

(brisano)

Tarifni broj 22

1) Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva za davanje ovlašćenja za vršenje poslova unapređenja zaštite od požara 1.000,00
2) Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita iz oblasti zaštite od požara 1.000,00
3) Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti prevoza opasnih materija 1.000,00
4) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za nabavku eksplozivnih materija 20,00
5) Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva za prevoz eksplozivnih materija 10 € po toni tereta
6) Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva za bavljenje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite 1.000,00
7) Za rješenje po žalbi na prvostepena rješenja iz ovog tarifnog broja 70,00
8) Za izdavanje certifikata za prevoz opasnih materija 50,00
9) Za rješenje kojim se odobrava uvoz, izvoz, odnosno tranzit eksplozivnih materija i predmeta, naoružanja i vojne opreme preko teritorije Crne Gore 10 € po toni tereta.  
10) 3a rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za proizvodnju eksplozivnih materija 1.000,00
11) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za promet eksplozivnih materija 500,00
12) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za vršenje djelatnosti javnih vatrometa 200,00
13) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za izvođenje javnog vatrometa 20,00
14) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za vršenje djelatnosti miniranja 200,00
15) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za vršenje poslova nadzemnog, specijalnog i podzemnog miniranja i poslova miniranja pri razminiranju 20,00
16) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za stavljanje u promet eksplozivnih materija 500,00
17) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za istraživanje novih vrsta eksplozivnih materija 500,00
18) Za rješenje po zahtjevu za upotrebu proizvodnih i skladišnih objekata 100,00
19) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje odobrenja o korišćenju objekata 250,00
20) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za skladištenje i promet zapaljivih tečnosti i gasova 500,00.

21) za rješenje po zahtjevu za izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za bezbjednost u prevozu opasnih materija (savjetnik za bezbjednost)

50,00,

22) za rješenje po zahtjevu za izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za vršenje poslova utovara i istovara opasnih materija

30,00,

23) za rješenje po zahtjevu za izdavanje ovlašćenja pravnom licu za pregled ispravnosti vozila kojim se prevoze opasne materije

500,00,

24) za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za proizvodnju eksplozivnih materija na mjestu upotrebe

1.000,00

Tarifni broj 22a

1) za davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju za izgradnju skloništa

10,00,

2) za davanje saglasnosti na preduzetni plan zaštite i spašavanja

100,00.

3) za davanje saglasnosti na plan zaštite obavezno štićenog objekta

100,00

4) za izdavanje ID oznake licu koji vrši poslove zaštite

10,00

Tarifni broj 23

1) Za upis u putnu ispravu oružja i municije za potrebe bavljenja lovom i sportskim streljaštvom 10,00
2) Za izdavanje potvrde za unošenje oružja za potrebe bavljenja lovom 20,00
3) Za izdavanje potvrde za unošenje oružja za potrebe bavljenja sportskim streljaštvom 10,00
4) Za izdavanje potvrde za unošenje oružja u tranzitu preko teritorije Crne Gore 20,00
5) Za odobrenje za osnivanje udruženja stranaca 100,00
6) Za odobrenje strancu da može sazvati i održavati javni skup 50,00
7) Za izdavanje ID oznake licu koje obavlja djelatnost na području graničnog prelaza 5,00
8) Za zahtjev za kontrolu plovnog objekta van mjesta graničnog prelaza 100,00.
NAPOMENA:
Svaka izmjena sadržine prijave javnog skupa kojom se traži odobrenje iz tačke 6 ovog tarifnog broja smatra se podnošenjem nove prijave.

Tarifni broj 24-24a

(brisano)

Tarifni broj 24b

(brisano)

 

 

Tarifni broj 25

 
1) Za rješenje kojim se odobrava prvi upis plovnog objekta u upisnik, i to:  
(1) za sve brodove i ploveće naprave sa sopstvenim pogonom preko 150 KW, kao i brodove i ploveće naprave bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti 250,00
(2) za ostale plovne objekte, izuzev čamaca i plovećih postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe 150,00
(3) za čamce i ploveća postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe 20,00
2) Za rješenje kojim se odobrava prenos prava vlasništva, promjena namjene plovnog objekta u upisnik plovnih objekata, i to:
(1) za sve brodove i ploveće naprave sa sopstvenim pogonom preko 150 KW kao i brodove i ploveće naprave bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti 130,00
(2) za ostale plovne objekte, izuzev čamca i plovećih postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe 80,00
(3) za čamce i ploveća postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe 10,00
3) Za izdavanje odobrenja za preduzimanje aktivnosti na plovnom putu koje mogu uticati na režim plovidbe 20,00
4) Za izdavanje odobrenja za održavanje sportskih takmičenja, odnosno priredbi na plovnom putu 20,00
5) Za izdavanje saglasnosti Lučke kapetanije za izdavanje odobrenja za izgradnju prevodnica, plovnih kanala, luka, pristaništa i drugih hidrotehničkih objekata od uticaja na bezbjednost plovidbe 25,00
6) Za rješenje o brisanju broda iz Upisnika 65,00
7) Za rješenje o brisanju čamca iz Upisnika 10,00
8) Za rješenje o vađenju potonulih stvari u obalnom moru koje vrši ovlašćeno pravno ili fizičko lice 100,00
9) Za rješenje kojim se određuje ime i pozivni znak broda, odnosno oznaka i pozivni znak tehničkog plovnog objekta 50,00
10) Za rješenje kojim se određuje pozivni znak čamca 30,00

IV. UVJERENjA

Tarifni broj 26

Za uvjerenja koja izdaju organi, ako ovim zakonom nije drukčije određeno 5,00

Tarifni broj 27

Za duplikat, odnosno novu javnu ispravu koju izdaje ustanova u oblasti obrazovanja 10,00

V. OVJERA, PREPISI I PREVODI

Tarifni broj 28

1) Za ovjeru potpisa, prepisa ili autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala) 2,00
2) Za ovjeru prevoda plaća se 30% od takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja.
NAPOMENA:
1) Polutabakom, u smislu ovog zakona, smatra se list hartije od dvije strane normalnog kancelarijskog formata ili manjeg.
2) Ako je rukopis, odnosno prepis čija se ovjera vrši pisan na stranom jeziku, plaća se dvostruka taksa iz ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 29

 
Za ovjeru ugovora 5,00

Tarifni broj 30

 
Za ovjeru punomoćja 5,00
NAPOMENA:
Ako organ uprave vrši prevod i ovjeru prevoda plaća se, pored takse po ovom tarifnom broju, i taksa po tarifnom broju 35 ove tarife.

Tarifni broj 31

Ovjera elaborata o klasifikaciji i proračunu mineralnih sirovina 20,00

Tarifni broj 32

Za ovjeru geodetskog plana po listu detalja 50,00

Tarifni broj 33

Za ovjeru heliografske kopije plana (crteža) plaća se od cijelog i započetog kvadratnog metra 25,00

Tarifni broj 34

1) Za prepisivanje službenih akata koje se vrši kod organa 3,00
2) Za prepisivanje akata ili drugih dokumenata na stranom jeziku od polutabaka originala 3,00

Tarifni broj 35

Za ovjeru prevoda sa jednog na drugi jezik:
1) ako tekst originala ne sadrži više od 100 riječi 3,00
2) ako tekst originala sadrži više od 100 riječi, plaća se od svakog cijelog ili započetog polutabaka 4,00

Tarifni broj 36

1) Za ovjeru kopije plana formata:
(1) A0 50,00
(2) A3 20,00
(3) A4 10,00
NAPOMENA:
Za ovjeru kopije plana veličine preko jednog polutabaka plaća se, osim osnovne takse za jedan polutabak, još onoliko puta po 0,50 € za koliko je polutabaka ta kopija veća od jednog polutabaka.
2) Za ovjeru prepisa i izvoda iz katastarskog operata i terenskog elaborata premjera plaća se taksa prema broju tabaka obrasca korišćenog za prepis, i to:
- za prvi tabak (katastarski obrazac) 4,00
- za svaki dalji tabak 2,00
NAPOMENA:
Započeti polutabak kopije plana, odnosno započeti tabak (katastarski obrazac) elaborata premjera računa se kao cio.
3) Za odobrenje planova koje izrađuju pravna i fizička lica ovlašćena za vršenje geodetskih radova plaća se taksa iz stava 1 ovog tarifnog broja.
NAPOMENA:
Za ovjeru plana po ovom tarifnom broju plaća se taksa po tarifnom broju 33 ove tarife.

VI. RAZNO

Tarifni broj 37

Za tehnički, odnosno inspekcijski pregled mašinskih, elektromašinskih, plinskih i drugih postrojenja, kao i radio-stanica, koja po postojećim propisima podliježu obaveznom pregledu radi dobijanja odobrenja za upotrebu, plaća se po radnom času 10,00
NAPOMENA:
Taksa po ovom tarifnom broju računa se za svaki cio ili započeti radni čas svakog radnika koji u tehničkom pregledu učestvuje.

Tarifni broj 38

(brisano)

Tarifni broj 39

Za donošenje rješenja o promjenama u katastru nepokretnosti za koje je potrebno izvršiti uviđaj na licu mjesta 8,00
NAPOMENA:
Taksu plaća podnosilac zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva organu nadležnom za geodetske poslove.

Tarifni broj 40

Za rješenje o odobrenju istraživanja mineralnih sirovina i tla za izgradnju objekata 150,00

Tarifni broj 41

Za rješenje o odobrenju eksploatacije mineralne sirovine na eksploatacionom polju 150,00

Tarifni broj 42

Za rješenje o odobrenju izvođenja radova po rudarskim projektima:
1) za projekte rudarskih radova 250,00
2) za ostale rudarske objekte, postrojenja i uređaje 150,00.

Tarifni broj 43

Za izdavanje saglasnosti za nužna odstupanja od odobrenih projekata u pogledu izvođenja radova na rudarskim objektima 150,00

Tarifni broj 44

Za izdavanje potvrde o kontroli temelja građevinskih objekata i kontroli osovina saobraćajnica 15,00
NAPOMENA:
Taksu plaća podnosilac zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva organu nadležnom za geodetske poslove.

Tarifni broj 45

Za saglasnost za izgradnju privremenih objekata i izvođenje drugih radova u šumi 30,00

Tar. br. 46-48

(brisano)

Tarifni broj 49

 
Za prvi pregled kod proizvođača i sve naredne preglede kod korisnika parnih postrojenja (parnih i vrelovodnih kotlova, zagrijača vode i pregrijača pare, parnih sudova i sudova pod pritiskom) i mobilnih posuda pod pritiskom, koji se vrši po zahtjevu korisnika 20,00

Tarifni broj 50

1) Za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti i drugih propisanih uslova po zahtjevu stranke, i to:
(1) do 50 m2 30,00
(2) od 50 m2 do 200 m2 50,00
(3) preko 200 m2 75,00
2) Za rješenje o izgradnji telekomunikacionih objekata prema predračunskoj vrijednosti 0,3%, a najviše do 100,00

Tarifni broj 51

Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova objekta za obavljanje veterinarske djelatnosti (veterinarske organizacije):
1) veterinarska ambulanta 150,00
2) specijalistička veterinarska ambulanta 100,00
3) centar za sakupljanje sjemena za vještačko osjemenjavanje 150,00
4) centar za skladištenje i distribuciju sjemena za vještačko osjemenjavanje 100,00
5) laboratorija 500,00
6) veterinarska služba 100,00
7) zbog prijavljivanja promjena koje zahtijevaju neposredni pregled 50,00
8) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled 10,00.
Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova objekta za okupljanje i promet životinja i reproduktivnog materijala:
1) sabirni centar za životinje 200,00
2) stočna pijaca 200,00
3) sajmovi i druga mjesta za okupljanje 30,00
4) karantin za životinje u unutrašnjem prometu 200,00
5) karantin za životinje iz uvoza 50,00
6) prevoznici životinja 30,00
7) trgovci životinja 30,00
8) zbog prijavljivanja promjena koje zahtijevaju neposredni pregled 50,00
9) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled 10,00.
Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti sakupljanja, prevoza i korišćenja nus proizvoda životinjskog porijekla u objektima koji se registruju:
1) objekat za sakupljanje, prevoz i korišćenje nus proizvoda 30,00
2) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled 10,00.
Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti prerade ili uništenje nus proizvoda koji se odobravaju:
1) objekat za preradu ili uništenje nus proizvoda koji se odobravaju 200,00
2) zbog prijavljivanja promjena koje zahtijevaju neposredni pregled 50,00
3) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled 10,00.
Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije:
1) za objekat za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 200,00
2) zbog prijavljivanja promjena koje zahtijevaju neposredni pregled 50,00
3) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled 10,00.
Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje i promet hrane životinjskog porijekla koji se registruju:
1) objekat za proizvodnju i promet hrane životinjskog porijekla 30,00
2) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled 10,00.
Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje i promet hrane životinjskog porijekla koji se odobravaju:
1) klanje mesa domaćih papkara, kopitara, živine, lagomorfa, uzgajane divljači 300,00
2) rasijecanje mesa domaćih papkara, kopitara, živine, lagomorfa, uzgajane divljači 200,00
3) proizvodnja mljevenog mesa, mesnih prerađevina i mehanički odvojenog mesa (MOM) 200,00
4) proizvodnju proizvoda od mesa 300,00
5) otpremni centar - žive školjke 200,00
6) centar za prečišćavanje - žive školjke 250,00
7) brod fabrika - proizvodi ribarstva 300,00
8) brod hladnjača - proizvodi ribarstva 200,00
9) aukcijska tržnica/prodaja ribe na veliko 200,00
10) sakupljanje sirovog mlijeka u sabiralištu za više od jednog proizvođača 100,00
11) proizvodnja proizvoda od mlijeka 300,00
12) centri za pakovanje jaja 100,00
13) samostalni objekti za prepakivanje hrane životinjskog porijekla 100,00
14) skladišta-hladnjača/prodaja na veliko proizvoda životinjskog porijekla u uslovima kontrolisane temperature 200,00
15) zbog prijavljivanja promjena koje zahtijevaju neposredni pregled 50,00
16) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled 10,00.
Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti prometa hrane za životinje kojim se registruje:
1) objekat za promet hrane za životinje na malo/na veliko 30,00
2) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled 10,00.
Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti proizvodnje i prometa hrane za životinje kojim se odobrava:
1) objekat za proizvodnju hrane za životinje 100,00
2) zbog prijavljivanja promjena koje zahtijevaju neposredni pregled 50,00
3) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled 10,00.
Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova u objektima za:
1) uzgoj kućnih ljubimaca namijenjenih reprodukciji u komercijalne svrhe (odgajivačnice) 100,00
2) obuku pasa 100,00
3) prodaju kućnih ljubimaca 100,00
4) za higijenu i eksterijerno uljepšavanje kućnih ljubimaca 100,00
5) privremeni smještaj kućnih ljubimaca:
a) pansion 100,00
b) sklonište za napuštene životinje (kućne ljubimce) 100,00
6) zoološki vrt 100,00
7) prihvatilišta, odnosno odgajališta divljih životinja 100,00
8) zbog prijavljivanja promjena koje zahtijevaju neposredni pregled 50,00
9) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled 10,00.
Za izdavanje saglasnosti, odnosno odobrenja za:
1) organizovanje takmičenja, izložbi, cirkuskih i drugih putujućih priredbi sa životinjama 20,00
2) korišćenje životinja za filmska i televizijska snimanja 100,00
3) izvođenje eksperimenata na životinjama 100,00.
Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za promet na veliko veterinarskih lijekova:
1) objekti za promet na veliko veterinarskih ljekova (veledrogerije) 400,00
2) zbog prijavljivanja promjena koje zahtijevaju neposredni pregled 50,00
3) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled 10,00
NAPOMENA: Za utvrđivanje ispunjenosti uslova za djelatnosti koje nijesu obuhvaćene ovim tarifnim brojem plaća se administrativna taksa koja je propisana za srodne djelatnosti.

Tarifni broj 51a

 
Za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za proizvodnju hrane biljnog porijekla nakon primarne proizvodnje, kombinovane hrane i ostale hrane, i to:  
1) industrijska proizvodnja 350,00
2) zanatska proizvodnja 100,00

Tarifni broj 51b

 
Za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova u prometu hrane biljnog porijekla nakon primarne proizvodnje, kombinovane hrane i ostale hrane, i to:  
1) za objekte do 100 m2 50,00
2) za objekte od 100 do 300 m2 100,00
3) za objekte od 300 do 500 m2 150,00
4) za objekte od 500 do 1000 m2 200,00

Tarifni broj 51c

 
Za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za proizvodnju hrane biljnog porijekla u primarnoj proizvodnji, i to:
1) za objekte do 100 m2 7,00
2) za objekte od 100 m2 do 500 m2 10,00
3) za objekte od 500 m2 do 1000 m2 15,00
4) za objekte od 1000 m2 do 5000 m2 20,00
5) za objekte od 5000 m2 do 10000 m2 25,00
6) za objekte preko 10000 m2 30,00.

Tarifni broj 51d

 
Za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za promet hrane biljnog porijekla u primarnoj proizvodnji, i to:  
1) za objekte do 50 m2 10,00
2) za objekte od 50 m2 do 100 m2 20,00
3) za objekte od 100 m2 do 300 m2 30,00
4) za objekte od 300 m2 do 500 m2 40,00
5) za objekte od 500 m2 do 1000 m2 50,00
6) za objekte preko 1000 m2 100,00.

Tarifni broj 52

1) Za određivanje zone sanitarne zaštite do izvorišta koja služe za regionalno vodosnabdijevanje i vodosnabdijevanje gradova 250,00
2) Za utvrđivanje vodoprivrednih uslova 100,00
3) Za izdavanje vodoprivredne saglasnosti 150,00
4) Za izdavanje vodoprivredne dozvole 250,00
5) Za izdavanje ovlašćenja za ispitivanje kvaliteta voda 250,00

Tarifni broj 53

Za izdavanje odobrenja za iznošenje iz zemlje preparirane divljači i njenih prepariranih djelova 5% od vrijednosti trofeja, a najviše 500,00

Tarifni broj 54

1) Za obavještenje o razvrstavanju pravnih lica po djelatnostima i određivanju matičnog broja 5,00
2) Za obavještenje o promjeni djelatnosti pravnih lica 5,00

Tarifni broj 55

1) Za izdavanje dozvole za:
(1) amatersku radio-stanicu 10,00
(2) radio-stanicu koju koristi građanin 5,00
2) Za upisivanje datuma početka rada radio-stanice u dozvolu 3,00

Tarifni broj 56

Za utvrđivanje ispunjenosti prethodnih veterinarsko-zdravstvenih uslova za uvoz životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda životinjskog porijekla i pratećih predmeta, i to:  
1) za izdavanje rješenja 100,00
2) za izmjenu i dopunu rješenja, po zahtjevu uvoznika 10,00
Za pregled pošiljke radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za izvoz životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda životinjskog porijekla i pratećih predmeta i to za sertifikaciju 20,00.

Tarifni broj 57

Za izdavanje saglasnosti za privremeni uvoz životinja za priplod i sjemena i drugih organa biljaka za razmnožavanje 15,00

Tarifni broj 58

1) Za rješenje kojim se propisuju fitosanitarni uslovi za bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom, kao i sjemena, rasada i sadnog materijala koji se uvozi 50,00
2) Za rješenje o utvrđivanju propisanih uslova za proizvodnju sjemena i sadnog materijala, promet na malo i veliko i uvoz

50,00

 

Tarifni broj 58a

1) Za rješenje kojim se utvrđuje da pravno lice i preduzetnik ispunjava uslove za uvoz sjemena i sadnog materijala 50,00
2) Za rješenje kojim se utvrđuje da pravno lice i preduzetnik ispunjava uslove za promet (na veliko i malo) sjemena i sadnog materijala 50,00.

Tarifni broj 58b

Za izdavanje sertifikata o priznavanju sjemenskog usjeva i sadnog materijal

10,00.

Tarifni broj 59

Za rješenje o utvrđivanju fitosanitarnih uslova pod kojima se bilje ili biljni proizvodi ili objekti pod nadzorom za koje se smatra da je zaraženo štetnim organizmima ili kontaminirano pesticidima može koristiti u druge svrhe 60,00

Tarifni broj 60

1) Za izdavanje fitocertifikata za izvoz i reeksport pošiljki bilja 50,00
2) Za uvjerenje o fitosanitarnoj ispravnosti bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom u unutrašnjem prometu i izdavanje biljnih pasoša 50,00

Tarifni broj 61

Za rješenje kojim se utvrđuje da pravno lice ispunjava uslove za vršenje zdravstvenog pregleda bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom (zdravstveni pregled bez virusnog ili na određene viruse testiranog sjemena, rasada i sadnog materijala, zemljišta na nematode i sl.) 100,00

Tarifni broj 62

1) Za rješenje o prepakivanju, razmjeravanju i naknadnom deklarisanju originalnog sjemena 50,00
2) Za rješenje o davanju ovlašćenja pravnom licu za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta sjemena i sadnog materijala i izdavanje sertifikata/deklaracije o kvaliteta sjemena i sadnog materijala 50,00
3) Za rješenje o zabrani uvoza sjemena i sadnog materijala 50,00
4) Za rješenje o davanju saglasnosti o ispunjenju uslova za doradu sjemena 50,00

Tarifni broj 63

1) Za rješenje o priznavanju sorte i/ili novostvorene sorte, odobravanje uvođenja u proizvodnju, odnosno zaštiti sorte, kao i za rješenje o odobravanju ispitivanja u proizvodnim ogledima 60,00
2) Za rješenje o brisanju sorte iz registra, odnosno evidencije 30,00

Tarifni broj 64

1) Za rješenje o davanju ovlašćenja pravnom licu za ispitivanje sorte u oglednom polju odnosno laboratoriji 100,00
2) Za rješenje o davanju saglasnosti za uvoz reprodukcionog materijala od stranih sorti za koje nije odobreno uvođenje u proizvodnju, odnosno nepriznatih novostvorenih sorti, odnosno sorti koje nijesu domaće ili odomaćene strane sorte, ako se uvoze za oplemenjivanje bilja i vođenje postupka odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti 60,00
3) Za rješenje o zaštiti novostvorene sorte 50,00

Tarifni broj 65

1) Za rješenje o uključivanju proizvođača u organsku poljoprivredu 10,00
2) Za rješenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za pravno lice (ovlašćena organizacija) u pogledu kadrova, opreme i uređaja za sertifikaciju organske proizvodnje 30,00
3) Za izdavanje certifikata da je proizvod dobijen metodama organske proizvodnje 20,00
4) Za izdavanje izvoznog certifikata za proizvode dobijene metodama organske proizvodnje 10,00
5) Za zahtjev proizvođača za dobijanje oznake za proizvode iz organske poljoprivrede 5,00.

Tarifni broj 66

Za rješenje o ispunjenju uslova željezničke stanice, pomorske luke, vazduhoplovnog pristaništa, drumskog graničnog prelaza, kontejnerskog terminala, pošte i ostalih mjesta carinjenja, na kojima se vrši zdravstveni pregled pošiljki bilja 50,00

Tarifni broj 67

1) Za rješenje o izdavanju dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (đubriva) 70,00
2) Za rješenje o produženju (reviziji) dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (đubriva) 70,00

Tarifni broj 68

1) Za rješenje o odobravanju uvoza sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i uvoza aktivnih materija i predkoncentrata za proizvodnju gotovih pesticida, odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) 70,00
2) (brisano)

 

 

Tarifni broj 69

1) Za rješenje o davanju ovlašćenja preduzećima i drugim pravnim licima za vršenje ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina i biološke efikasnosti sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (đubriva) 100,00
2) Za rješenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova kod pravnih lica za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) 100,00

Tarifni broj 70

Za rješenje kojim se utvrđuje da pravno lice ispunjava uslove za obavljanje prognozno izvještajnih poslova, kao i poslova vršenja usluga u oblasti zaštite bilja 100,00

Tarifni broj 71

Za rješenje kojim se utvrđuje da pravno lice i preduzetnik ispunjavaju uslove za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u oblasti zaštite bilja 100,00

Tarifni broj 72

Za rješenje kojim se utvrđuje da pravno lice, preduzetnik i fizičko lice ispunjavaju propisane uslove za pružanje usluga u sprovođenju mjera zdravstvene zaštite bilja, toplotno tretiranje drvenog materijala za pakovanje, odnosno primjene sredstava za zaštitu bilja 100,00

Tarifni broj 73

1) Za rješenje kojim se utvrđuje da pravno lice ispunjava uslove za proizvodnju odnosno upis u registar proizvođača sredstava za ishranu bilja 100,00
2) Za rješenje kojim se sredstvo za zaštitu bilja (pesticid) upisuje u registar sredstava za zaštitu bilja (pesticida) 100,00
3) Za rješenje kojim se sredstvo za ishranu bilja (đubrivo) upisuje u registar sredstava za ishranu bilja (đubriva) 1000,00.

Tarifni broj 74

1) Za rješenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova stvaraoca, korisnika i ovlašćene organizacije koji se bave ograničenom upotrebom, proizvodnjom, prometom i kontrolom genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama 50,00
2) Za zaključak o odbacivanju prijave stvaraoca, korisnika ili ovlašćenog zastupnika za izdavanje odobrenja za ograničenu upotrebu, uvođenje u proizvodnju ili stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama 30,00

Tarifni broj 75

1) Za rješenje kojim se odobrava:
- ograničena upotreba genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama 50,00
- uvođenje u proizvodnju genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama 50,00
- stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama 50,00
2) Za rješenje kojim se utvrđuje vrijeme trajanja ograničene upotrebe, proizvodnje i prometa genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama 40,00

Tarifni broj 76

Za rješenje kojim se utvrđuje da ovlašćeni zastupnik ispunjava propisane uslove za zastupanje inostranog proizvođača sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) 100,00

Tarifni broj 77

1) Za dozvolu za uvoz, izvoz ili tranzit ugroženih i zaštićenih vrsta divlje flore i faune, njihovih razvojnih oblika i djelova 50,00
2) Za dozvolu za uvoz, izvoz ili tranzit genetičkih resursa divlje flore i faune, biotehnologije i genetički modifikovanih organizama 50,00

Tar. br. 78-81

(brisano)

Tarifni broj 82

1) Za rješenje kojim se određuju pravna lica i preduzetnici za proizvodnju i promet otrova, odnosno pravna lica za vršenje kontrole otrova 170,00
2) Za rješenje o određivanju pravnog lica koje ispunjava propisane uslove za Centar za ekotoksikološka istraživanja 125,00

Tarifni broj 83

1) Za zahtjev za razvrstavanje otrova u grupe 40,00
2) Za zahtjev za odobrenje stavljanja u promet otrova za održavanje javne higijene 40,00

Tarifni broj 84

1) Za rješenje kojim se odobrava uvoz, izvoz, odnosno tranzit otrovnih materija preko teritorije Crne Gore 50,00
2) Za rješenje o davanju ovlašćenja pravnim licima koja utvrđuju toksikološku ocjenu otrova 100,00
3) Za rješenje o davanju ovlašćenja pravnim licima koja utvrđuju ocjenu efikasnosti otrova 100,00
4) Za uvjerenje (certifikat) o primjeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli otrova 100,00

Tarifni broj 84a

1) za izdavanje dozvole za proizvodnju prekursora koji su otrovi

100,00,

2) za izdavanje dozvole za promet prekursora koji su otrovi

60,00,

3) za obnovu dozvole za promet prekursora

40,00,

4) za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz, tranzit i prevoz prekursora koji su otrovi

50,00.

Tarifni broj 85

1) Za dozvolu za uvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač 50,00
2) Za rješenje o odobrenju prevoza radioaktivnih materija preko granice Crne Gore 200,00

Tarifni broj 86

 
1) Za odobrenje za gajenje maka koji je namijenjen za proizvodnju opojnih droga 100,00
2) Za odobrenje za proizvodnju ili promet opojnih droga 150,00
3) Za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz opojnih droga 50,00
4) Za rješenje kojim se određuju pravna lica koja se mogu baviti proizvodnjom, odnosno prometom opojnih droga 150,00

Tarifni broj 86a

 

1) za izdavanje odobrenja za korišćenje droga u industriji

150,00,

2) za izdavanje odobrenja ustanovama koje se bave naučnim, istraživačkim i obrazovnim radom, policiji, forenzičkim i toksikološkim laboratorijama i specijalizovanim dijagnostičkim laboratorijama, za gajenje, proizvodnju, kupovinu, uvoz, posjedovanje, odnosno korišćenje droga u količinama dovoljnim za obavljanje djelatnosti

100,00.

Tarifni broj 87

1) Za rješenje kojim se određuju pravna lica koja vrše sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini, odnosno koja vrše propisana mjerenja radi najave vanrednog događaja 100,00
2) Za rješenje kojim se određuju pravna lica i preduzetnici koji mogu da proizvode, vrše promet ili koriste izvore jonizujućih zračenja 100,00
3) Za rješenja kojim se određuju pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove za vršenje mjerenja radi procjene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja pacijenata i stanovništva 150,00
4) za rješenje kojim se određuju pravna lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje dekontaminacije 150,00
5) za izdavanje ekološke saglasnosti 20,00

Tarifni broj 88

Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti (zdravstvene ustanove):  

1) ambulanta

100,00,

2) apoteka

120,00,

3) laboratorija

400,00,

4) poliklinika

300,00,

5) bolnica (osim dnevne)

500,00,

6) dnevna bolnica

300,00,

7) za primjenu postupaka ART-a

100,00,

8) sa posebnim uslovima za primjenu postupaka ART-a sa polnim ćelijama donatora-donatorke

100,00,

9) za uzimanje, korišćenje, skladištenje, transport i čuvanje bioloških uzoraka do pet godina

150,00,

10) biobanka za skladištenje i čuvanje bioloških, medicinskih i istraživačkih uzoraka koji se čuvaju duže od pet godina

250,00,

11) za prekid trudnoće

100,00,

12) zbog prijavljivanja promjena koje zahtijevaju neposredni pregled objekta

50,00,

13) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled objekta

10,00.

NAPOMENA:

Za utvrđivanje ispunjenosti uslova za djelatnosti koje nijesu obuhvaćene ovim tarifnim brojem, plaća se administrativna taksa koja je propisana za srodne djelatnosti.

Za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za vršenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije:

1) za vršenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

90,00

2) za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama

100,00

3) za vršenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama

150,00

4) zbog prijavljivanja promjena koje zahtijevaju neposredni pregled

50,00

5) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled

10,00

Za izdavanje rješenja o određivanju zdravstvene ustanove koja može vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i provjeravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze

120,00.

Tarifni broj 88a

 

1) za izdavanje mišljenja o bezbjednosti vode za piće

20,00,

2) za izdavanje odobrenja zdravstvenoj ustanovi za ponudu posebnih uslova pružanja zdravstvene zaštite građanima

150,00,

3) za izdavanje saglasnosti za transport biološkog uzorka van Crne Gore, radi skladištenja i čuvanja, na period duži od pet godina, za medicinske svrhe i za naučno istraživanje 110,00,

4) za izdavanje odobrenja zdravstvenoj ustanovi ili dijelu zdravstvene ustanove za obavljanje poslova sakupljanja, pohranjivanja, odabira, čuvanja, posredovanja i transporta

polnih ćelija donatora i donatorki

100,00,

5) za davanje odobrenja licu za iskopavanje, prevoz i sahranu posmrtnih ostataka lica umrlog od zarazne bolesti

40,00,

6) za davanje odobrenja licu za prenos urne s pepelom umrlog lica

30,00.

Za izdavanje rješenja zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku o:

1) odobravanju polaganja specijalističkog ispita

20,00,

2) prekidu specijalističkog staža

10,00,

Za davanje saglasnosti zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku o

priznavanju dijela specijalističkog staža

30,00.

Tarifni broj 89

1) Za potvrdu o obavljanju prevoza u unutrašnjem drumskom saobraćaju 5,00
2) Za rješenje o upisu u registar redova vožnje u međumjesnom i međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju 15,00.

Tarifni broj 90

1) Za bilateralnu dozvolu domaćem prevozniku za međunarodni javni linijski prevoz putnika za dio relacije preko teritorije Crne Gore 70,00
2) Za svaki sljedeći primjerak dozvole 35,00.

Tarifni broj 91

1) Za bilateralnu i tranzitnu dozvolu stranom prevozniku za međunarodni javni linijski prevoz putnika preko teritorije Crne Gore 100,00
2) Za svaki sledeći primjerak dozvole 50,00
NAPOMENA:
1) Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja, ako je međunarodnim ugovorom drukčije određeno, plaća se taksa u skladu sa tim ugovorom.
2) Strano fizičko ili pravno lice oslobađa se plaćanja takse po ovom tarifnom broju pod uslovom uzajamnosti.

Tarifni broj 92

Za odobrenje reda vožnje, cjenovnika i itinerera u međunarodnom prevozu putnika i to:
1) za prvi primjerak 15,00
2) za svaki sledeći 10,00.

Tar. br. 93 i 94

(brisano)

Tarifni broj 95

Za dozvolu za obavljanje povremenog prevoza, kao i dozvolu za obavljanje naizmjeničnog prevoza putnika u međunarodnom javnom slobodnom prevozu putnika, i to:
- u bilateralnom saobraćaju 50,00
- u tranzitnom saobraćaju 50,00
NAPOMENA:
1) Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja, ako je međunarodnim ugovorom drukčije određeno plaća se taksa u skladu sa tim ugovorom.
2) Strano fizičko ili pravno lice oslobađa se plaćanja takse po ovom tarifnom broju pod uslovom uzajamnosti.

Tarifni broj 96

Za dozvolu za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe 12,00

Tarifni broj 97

1) Za posebnu dozvolu stranom prevozniku za bilateralni prevoz stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju 100,00
2) Za posebnu dozvolu stranom prevozniku za tranzitni prevoz stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju 30,00
NAPOMENA:
1) Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se taksa ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.
2) Strano fizičko ili pravno lice oslobađa se plaćanja takse po ovom tarifnom broju pod uslovom uzajamnosti.

Tarifni broj 98

Za rješenje o dodjeli strane dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku, i to:  
1) za pojedinačne dozvole 5,00
2) za vremenske dozvole 85,00
3) za kratkoročne CEMT dozvole 25,00
4) za godišnje CEMT dozvole 270,00.

Tarifni broj 99

Za dozvolu za međunarodni vangabaritni prevoz stvari na teritoriji Crne Gore stranom prevozniku i to:
1) u bilateralnom prevozu za prevoz vučnim vozilom 10,00
2) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli 5,00
3) u tranzitnom prevozu za prevoz vučnim vozilom 15,00
4) za svako sledeće vučno vozilo 10,00

Tarifni broj 100

Za dozvolu za obavljanje kabotaže stranom prevozniku 250,00

Tarifni broj 100a

 
Za izdavanje licence i sertifikata u željezničkom saobraćaju, i to:  
1) za licencu za prevoz u željezničkom saobraćaju 2.500,00
2) za licencu za upravljanje željezničkom infrastrukturom 2.500,00
3) za sertifikat o bezbjednosti za prevoz u željezničkom saobraćaju:  
- po vučnom vozilu 25,00
- po vučenom vozilu 10,00
4) za sertifikat o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom:  
- po jednom km pružnih i staničnih kolosjeka 10,00
- po vučnom vozilu i vozilu za posebne namjene 25,00

Tarifni broj 101

1) Za upis pravnog ili fizičkog lica u registar civilnih vazduhoplova , i to:
(1) za vazduhoplov transportne kategorije kao vlasnika, odnosno korisnika 100,00
(2) za vazduhoplov opšte kategorije 50,00
(3) za vazduhoplov posebne kategorije 25,00
2) Za upis pravnog ili fizičkog lica u evidenciju letilica kao vlasnika odnosno korisnika 15,00
3) Za izdavanje ili produženje uvjerenja o plovidbenosti vazduhoplova, i to:
- za vazduhoplov transportne kategorije 50,00
- za vazduhoplov opšte kategorije 34,00
4) Za izdavanje ili produženje potvrde o plovidbenosti vazduhoplova 25,00
5) Za dozvolu za upotrebu vazduhoplova posebne kategorije 17,00
6) Za rješenje koje se izdaje pravnom ili fizičkom licu, i to:
- za brisanje iz registra civilnih vazduhoplova na zahtjev vlasnika odnosno korisnika vazduhoplova 30,00
- za brisanje iz evidencije letilica 7,50
- za upis vlasništva aerodroma u Upisnik aerodroma na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika 60,00
- za upis letilišta u Upisnik letilišta na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika 30,00
- za upis terena u Evidenciju terena na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika 15,00
- za promjenu podataka u Upisnik aerodroma 30,00
- za promjenu podataka u Upisnik letilišta 15,00
- za promjenu podataka u Evidenciji terena 7,50
- za brisanje aerodroma iz Upisnika aerodroma na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika aerodroma 30,00
- za brisanje letilišta iz Upisnika letilišta na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika letilišta 15,00
- za brisanje terena iz Evidencije terena 7,50
- za promjenu podataka u Registru civilnih vazduhoplova, Evidenciji letilica i Registru vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja 25,00
- za upis založnog prava 25,00
7) Za izvod ili prepis dokumenata, i to iz:
- Registra civilnih vazduhoplova 25,00
- Evidencije letilišta 15,00
- Upisnika aerodroma 30,00
- Upisnika letilišta 30,00
- Registra vazduhoplovno ovlašćenog osoblja 8,50
8) Za uvjerenje o:
- jačini buke 25,00
- emisiji gasova pri sagorijevanju 25,00
9) Za izdavanje dozvole za upotrebu padobrana za spasavanje 5,00
10) Za odobrenje programa tehničkog održavanja vazduhoplova, i to:
- za transportnu kategoriju 50,00
- za opštu kategoriju 10,00
- za posebnu kategoriju 10,00
- za motor, elisu, opremu i padobran 5,00
11) Za odobrenje ugovora o uzimanju ili davanju vazduhoplova u zakup 25,00

Tarifni broj 102

1) Za uvjerenje o tipu transportne kategorije, i to:
- za vazduhoplov 60,00
- za motor 30,00
- za elisu 25,00
- za vazduhoplovni proizvod kome se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 25,00
2) Za uvjerenje o tipu opšte kategorije, i to:
- za vazduhoplov 30,00
- za motor 25,00
- za elisu 15,00
- za vazduhoplovni proizvod kome se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 15,00
3) Za uvjerenje o tipu posebne kategorije, i to:
- za vazduhoplov 15,00
- za motor 10,00
- za elisu 7,00
- za vazduhoplovni proizvod kome se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 7,00
4) Za uvjerenje o priznavanju dokumenata o tipu transportne kategorije, i to:
- za vazduhoplov 30,00
- za motor 25,00
- za elisu 5,00
- za vazduhoplovni proizvod kome se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 15,00
5) Za uvjerenje o priznavanju dokumenata o tipu opšte kategorije, i to:
- za vazduhoplov 25,00
- za motor 10,00
- za elisu 10,00
- za vazduhoplovni proizvod kome se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 10,00
6) Za uvjerenje o priznavanju dokumenata o tipu posebne kategorije, i to:
- za vazduhoplov 10,00
- za motor 5,00
- za elisu 5,00
- za vazduhoplovni proizvod kome se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 5,00
7) Za uvjerenje o ispunjavanju uslova za proizvodnju, ispitivanje radi utvrđivanja tipa i održavanje i to:
- vazduhoplova transportne kategorije 40,00
- motora i elise 25,00
- dvomotornog vazduhoplova opšte kategorije 25,00
- jednomotornog vazduhoplova opšte kategorije 20,00
- vazduhoplova posebne kategorije 7,00
- padobrana 7,00
8) Za uvjerenje o priznavanju stranog dokumenta o osposobljenosti za proizvodnju i ispitivanje, radi utvrđivanja tipa i održavanja, i to:
- vazduhoplova transportne kategorije 15,00
- motora i elise 10,00
- dvomotornog vazduhoplova opšte kategorije 10,00
- jednomotornog vazduhoplova opšte kategorije 7,00
- vazduhoplova posebne kategorije 5,00
- padobrana 5,00
9) Za odobrenje strancu da može biti član posade crnogorskog vazduhoplova koji se koristi u javnom aviotransportu 50,00
10) Za izdavanje duplikata dozvole za vazduhoplovno ovlašćeno osoblje 5,00
11) Za odobrenje:  
- rute za panoramsko letenje 83,00
- priručnika o operativnim postupcima prevoza za sopstvene potrebe 150,00
- priručnika o organizaciji letačkih aktivnosti 150,00
- za davanje saglasnosti za organizaciju takmičenja sportskog i amaterskog letenja 5,00

Tarifni broj 103

1) Za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se uvoze 30,00
2) Za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih zahtjeva za bezbjednost hrane koja se uvozi 30,00

Tarifni broj 104

1) Za zahtjev za izdavanje uvjerenja o kvalitetu (certifikat) poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji se uvoze, odnosno izvoze 5,00
2) Za rješenje kojim se utvrđuje kvalitet proizvoda iz prethodnog stava 50,00

Tarifni broj 105

1) za dozvolu za izvoz i uvoz i posredničke usluge kontrolisane robe 100,00
2) za dozvolu za izvoz i uvoz nevojnih ubojnih sredstava 50,00
3) za dozvolu za spoljnu trgovinu robom koja se može upotrijebiti za mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 50,00
4) za dozvolu za spoljnotrgovinski promet neobrađenih dijamanata 50,00
5) za dozvolu za izvoz i uvoz robe dvostruke namjene 50,00
6) za dozvolu za izvoz i uvoz robe sa Kontrolne liste 10,00

Tar. br. 106-114

(brisano)

Tarifni broj 114a

 
Za radnje koje preduzima carinski organ u postupku nadzora slobodnih carinskih prodavnica plaća se taksa u visini od 5% vrijednosti prodate robe u koju nije uključen iznos takse.  
NAPOMENA:  
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, na osnovicu koju čini prodajna vrijednost robe.  

Tarifni broj 115

Za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) 50,00
NAPOMENA:
Shodno članu 9 Carinske konvencije o ATA karnetima za privremeni uvoz robe, carinski organi naplaćuju taksu za razduženje ATA karneta (regulacionu taksu).
Carinski organi će naplatiti regulacionu taksu shodno članu 9 Carinske konvencije o ATA karnetima u slučaju kad ATA karnet nije propisno razdužen i kad se kao dokaz o izvozu robe prihvate podaci o uvozu ili ponovnom uvozu koje su carinski organ i druge strane ugovornice unijeli u ATA karnet, ili potvrdu koju su izdali carinski organi na osnovu podataka iz kupona (vaučer) otkinutog sa karneta prilikom uvoza ili ponovnog uvoza na njihovu teritoriju, ili na osnovu bilo kog drugog dokaza kojim se potvrđuje da se roba nalazi izvan zemlje uvoza (slučajevi obuhvaćeni stavom 2 člana 8 Carinske konvencije o ATA karnetima).

Tarifni broj 116

Za izdavanje uvjerenja (certifikata) da drumsko motorno vozilo ispunjava tehničke uslove da se može koristiti za prevoz robe na osnovu karneta TIR 50,00

Tarifni broj 116a

 
1) Za rješenje kojim se odobrava otvaranje slobodne carinske prodavnice 100,00
2) Za izdavanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom (privrednim društvima i preduzetnicima) 100,00
3) Za izdavanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom (fizičkim licima) 20,00

Tarifni broj 117

1) Za žalbu protiv rješenja o prekršaju donesenom u prvom stepenu koju ulože pravna lica, odgovorno lice u pravnom licu i fizička lica 5,00
2) Za žalbu protiv rješenja carinarnice donijetog u upravnom postupku koju ulože pravna i fizička lica 5,00

Tar. br. 118-120

(brisano)

Tarifni broj 121

 
Za izdavanje:  
1) dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na državnom putu 5,00
2) odobrenja za postavljanje natpisa i reklama na državnom putu, odnosno pored tih puteva 30,00
3) saglasnosti za priključak prilaznog puta na državni put 30,00
4) saglasnosti za zakup zemljišta državnih puteva 30,00
5) saglasnosti za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na državnom putu 30,00
6) saglasnosti za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen prilaz sa državnog puta 100,00

Tarifni broj 122

 
Za rješenja o ispunjenosti uslova za:  
1) obrađivače duvana 20,00
2) obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda 150,00
3) obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima 50,00
4) obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima 5,00
5) obavljanje uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda 20,00
6) obavljanje izvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda 20,00
7) obavljanje prometa na veliko ostalim duvanskim proizvodima 20,00
NAPOMENA:  
Taksa iz tačke 4) ovog tarifnog broja plaća se po objektu.  

Tarifni broj 123

 
1) Za upis u registar koji se vodi kod Agencije za duvan 10,00
2) Za upis promjena u registar iz tačke 1) ovog tarifnog broja 5,00
3) Za brisanje iz registra iz tačke 1) ovog tarifnog broja 5,00

Tarifni broj 124

 
1) Za izdavanje uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika poreskih registar kasa 40,00
2) Za izdavanje uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika poreskih terminala 10,00

Tarifni broj 125

 
1) Za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova za priređivanje igara na sreću 25,00
2) Za davanje ugovora o koncesiji za priređivanje igara na sreću u automat klubovima 25,00
3) Za izdavanje odobrenja za priređivanje kladioničkih igara 25,00
4) Za izdavanje odobrenja za priređivanje TV tombole ili tombole zatvorenog tipa 25,00
5) Za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću u kazinima 300,00

Tarifni broj 126

 
1) Za prijavu za priznavanje patenta:  
- do 10 patentnih zahtjeva 50,00
- za svaki sledeći patentni zahtjev preko 10 patentnih zahtjeva 2,00
2) Za prijavu za zaštitu topografije 20,00
3) Za prijavu za priznavanje dizajna:  
- ako prijava sadrži jedan dizajn 15,00
- ako prijava sadrži dva ili više dizajna, za drugi i svaki sledeći 12,00
4) Za prijavu za priznavanje žiga:  
- ako spisak roba i usluga obuhvata do tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 60,00
- ako spisak roba i usluga obuhvata više od tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga, za svaku dalju klasu 8,00
- za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rješenjem 8,00
5) Za prijavu za priznavanje kolektivnog žiga:  
- ako spisak roba i usluga obuhvata do tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 125,00
- ako spisak roba i usluga obuhvata više od tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga, za svaku dalju klasu 30,00
- za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rješenjem 15,00
6) Za zahtjev za međunarodno registrovanje, žiga, dizajna, oznake geografskog porijekla 20,00
7) Za prijavu za ustanovljavanje geografske oznake porijekla 32,00
8) Za prijavu za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porijekla 100,00
9) Za međunarodnu prijavu patenta:  
- do 10 patentnih zahtjeva 40,00
- za svaki sledeći patentni zahtjev preko 10 patentnih zahtjeva 2,00
10) Za zahtjev za razdvajanje prijave za priznanje žiga 20 €
11) Za izdvojenu prijavu za priznanje žiga, odnosno izdvojene prijave za priznanje žiga, za svaku pojedinačnu prijavu, i to:  
- do tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 120 €
- za svaku sledeću klasu preko tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 25 €
- za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rješenjem 25 €
12) Za zahtjev za razdvajanje višestruke prijave dizajna na više pojedinačnih, odnosno višestrukih prijava dizajna, za svaku pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu 20 €
13) Za izdvojenu pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu dizajna, odnosno izdvojene pojedinačno, odnosno višestruke prijave dizajna za svaku prijavu 20 €
NAPOMENA:  
1) Taksa iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja umanjuje se za 10%, ako podnosilac prijave prilikom podnošenja prijave podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku.  
2) Taksa iz tačke 9) ovog tarifnog broja uvećava se za 50%, ako je međunarodna prijava patenta podnesena u naknadnom roku od 30 dana, nakon isteka roka za ulazak u nacionalnu fazu ispitivanja prijave.  

Tarifni broj 127

 
1) Za odgovor na obavještenje podnosilaca prijava o postojanju apsolutnih razloga za odbijanje registracije 20,00
2) Za prijavu za deponovanje i evidenciju predmeta srodnih prava 7,00

Tarifni broj 128

(brisano)

Tarifni broj 129

 
Za održavanje prava iz prijave za priznavanje patenta, odnosno za održavanje patenta, plaća se godišnja taksa, i to:
1) za treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave 40,00
2) za četvrtu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 50,00
3) za petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 60,00
4) za šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 70,00
5) za sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 80,00
6) za osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 100,00
7) za devetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 125,00
8) za desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 150,00
9) za jedanaestu i svaku sljedeću godinu dok patent ne prestane da važi, računajući od dana podnošenja prijave, plaća se taksa iz tačke 8 ovog tarifnog broja uvećana za 25,00 € za svaku godinu."

Tarifni broj 130

 
Troškovi održavanja trajanja sertifikata o dodatnoj zaštiti iznose:
1) za prvu godinu 1.500,00
2) za drugu godinu 1.900,00
3) za treću godinu 2.300,00
4) za četvrtu godinu 2.700,00
5) za petu godinu 3.100,00

Tarifni broj 131

 
Za registraciju topografije 65,00

Tarifni broj 132

 
Za sticanje i produženje važenja dizajna, za period od pet godina:
- za prvi dizajn 60,00
- za drugi i svaki sljedeći dizajn iz serije 30,00.

NAPOMENA:
1) Taksa za održavanje prava na dizajn uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije šest mjeseci prije isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
2) Ako se taksa za održavanje prava ne plati u roku iz tačke 1 ove napomene, može se platiti u roku od šest mjeseci od dana isteka tog roka, uvećana za 50%.

Tarifni broj 133

 
1) Za sticanje i produženje važenja žiga, za period od 10 godina:  
- ako spisak roba i usluga obuhvata do tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 80,00
- ako spisak roba i usluga obuhvata više od tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga, za svaku dalju klasu 13,00
- za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rješenjem 13,00
2) Za sticanje i produženje važenja kolektivnog žiga, za period od 10 godina:  
- ako spisak roba i usluga obuhvata do tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 230,00
- ako spisak roba i usluga obuhvata više od tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga, za svaku dalju klasu 13,00
- za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rješenjem 13,00
3) Za sticanje i produžavanje prava korišćenja oznaka geografskog porijekla:  
- za period od pet godina od dana upisa priznatog statusa ovlašćenog korisnika u Registar ovlašćenih korisnika oznaka geografskog porijekla 100,00
- za svako produženje prava korišćenja oznake geografskog porijekla 100,00
4) Za zahtjev za razdvajanje žiga 20 €
5) Za izdvojeni žig, odnosno izdvojene žigove, za svaki žig, i to:  
- do tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 250 €
- za svaku sledeću klasu preko tri klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga 20 €
- za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rješenjem 20 €
6) Za prosljeđivanje prijave za međunarodnu registraciju žiga ili naknadnu designaciju međunarodne registracije žiga

50,00.

NAPOMENA:  
1) Taksa za produženje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a može se platiti najranije šest mjeseci prije isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.  
2) Ako se godišnja taksa ne plati u roku iz tačke 1) ove napomene, može se platiti u naknadnom roku od šest mjeseci od dana isteka tog roka, uvećana za 50%.  

Tarifni broj 134

 
1) Za upis u registar zastupnika:  
- za pravna lica 50,00
- za fizička lica 25,00
2) Za obnovu upisa u Registar zastupnika, plaća se godišnja taksa:  
- za pravna lica 40,00
- za fizička lica 20,00

Tarifni broj 135

 
1) Za potvrde i uvjerenja o podacima u vezi sa pravima o kojima se vodi Službena evidencija 6,00
2) Za uvjerenja o međunarodno registrovanim žigovima, odnosno dizajnima o kojima se vodi službena evidencija 12,00

Tarifni broj 136

 
Za uvjerenje o pravu prvenstva za prijavu intelektualne svojine:  
- za prvo uvjerenje 5,00
- za svako sledeće uvjerenje 2,50

Tarifni broj 137

 
1) Za zahtjev za povraćaj u pređašnje stanje u postupku pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine 12,00
2) Za predlog za ponovno uspostavljanje prava iz prijave patenta ili priznatog patenta 15 €
3) Za zahtjev za ponovno uspostavljanje prava prvenstva u postupku po međunarodnim prijavama patenata 15 €
4) Za zahtjev za nastavak postupka 15 €

Tarifni broj 138

 
Za zahtjev za produženje roka pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine:  
- za prvi zahtjev do 30 dana 4,00
- za svaki sledeći zahtjev za svaki započeti mjesec produženja roka 5,00

Tarifni broj 139

 
1) Za izdavanje isprave o priznatom pravu intelektualne svojine 6,00
2) Za izdavanje duplikata isprave o priznatom pravu intelektualne svojine 5,00
3) Za rješenje o registraciji žiga 50,00
4) Za rješenje o registraciji dizajna 50,00
5) Za žalbu na rješenje o registraciji žiga 100,00
6) Za žalbu na rješenje o registraciji dizajna 100,00

Tarifni broj 140

 
1) Za zahtjev za prestanak žiga zbog nekorišćenja 115,00
2) Za predlog za oglašavanje ništavim rješenja o priznavanju patenta, malog patenta, žiga, odnosno međunarodno registrovanog žiga 115,00
3) Za predlog za oglašavanje ništavim rješenja o ustanovljenju oznake geografskog porijekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika 115,00
4) Za predlog za ukidanje rješenja o priznavanju patenta 115,00
5) Za zahtjev za ukidanje rješenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika 115,00
6) Za predlog za oglašavanje rješenja ništavim rješenja o priznavanju dizajna:  
- ako je rješenjem priznat jedan dizajn 115,00
- ako je rješenjem (na osnovu višestruke prijave) priznato dva ili više dizajna, za drugi i svaki sledeći dizajn 12,00
7) Za prigovor na registraciju nacionalnog i međunarodnog žiga

150,00

Tarifni broj 141

 
Za rješenje po zahtjevu za upis prenosa prava ili licence patenta, malog patenta, topografije, odnosno dizajna 10,00

Tarifni broj 142

 
Za rješenje po zahtjevu za upis bilo koje druge promjene prijavljenih ili priznatih prava 6,00
2) Za sve promjene koje se odnose na međunarodnu registraciju žiga 30 €

Tarifni broj 143

 
1) Za zahtjev za objavljivanje prijave patenta prije isteka roka od 18 mjeseci od dana podnošenja prijave 12,00
2) Za zahtjev da se prijava žiga, odnosno dizajna uzme u hitni postupak 23,00
3) Za objavu prijave žiga 10 €
4) Za objavu prijave patenta 10 €
5) Za odlaganje objave registrovanog dizajna 20 €

Tarifni broj 144

 
Za zahtjev da se prijava za priznavanje patenta pretvori u prijavu za priznanje dizajna ili obrnuto 5,00

Tarifni broj 145

 
1) Za dozvolu za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava 100,00
2) Za obnovu dozvole 100,00

Tarifni broj 146

 
Za zahtjev za davanje prinudne licence 150,00

Tarifni broj 147

 
Za unošenje u evidenciju i deponovanje primjerka autorskog djela i predmeta srodnog prava 40,00

ODJELjAK B: ADMINISTRATIVNE TAKSE U INOSTRANSTVU (KONZULARNE TAKSE)

Tarifni broj 148

 
1) Za podneske (zahtjev, prijava, predlog, molba, žalba, prigovor i druga saopštenja) kojima se stranke obraćaju diplomatskim ili konzularnim predstavništvima u inostranstvu (u daljem tekstu: DKP) 10,00
2) Za svaki sledeći podnesak po istoj stvari, ako nije potrebno novo rješenje 5,00
NAPOMENA:  
1) Taksa po ovom tarifnom broju plaća se i za podneske koji su izjavljeni usmeno na zapisnik ili su na drugi način primljeni u predstavništvu.  
2) Taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaća se i za svaku upravnu radnju na zahtjev taksenog obveznika, ako za tu radnju nije propisana posebna taksa.  
3) Za podnesak kojim se takseni obveznik iz inostranstva obraća direktno državnom organu ili organizaciji u Crnoj Gori, bez posredstva DKP, plaća se taksa po Tarifnom broju 1 Odjeljka: A Taksene tarife, koja se plaća u zemlji.  
4) Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za podneske i druge radnje ako u pojedinim tarifnim brojevima nije drugačije određeno.  
5) Za podnesak kojim se takseni obveznik, koji ima prebivalište u Crnoj Gori, obraća iz Crne Gore DKP, preko organa nadležnog za inostrane poslove ili neposredno preko pošte, plaća se taksa po ovom tarifnom broju.  

Tarifni broj 149

 
Za dostavljanje pismenih podnesaka taksenih obveznika organima Crne Gore ili DKP, kao i za dostavljanje rješenja organa Crne Gore taksenim obveznicima i rješenja stranih organa vlasti zainteresovanim licima:  
- za dostave u evropskim zemljama 10,00
- za dostave u vanevropskim zemljama 15,00
NAPOMENA:  
1) Ako DKP vrši dostavljanje avionskom poštom, takseni obveznik plaća i troškove poštarine za dostavu i odgovor.  
2) Dostavljanje poziva stranih organa vrši se bez naplate takse.

Tarifni broj 149a

 
Za svaku službenu radnju koja se preduzima van prostorija DKP-a plaća se za svaki sat rada 12,00 eura.

Tarifni broj 150

 
Za uručenje rješenja:  
- o sticanju crnogorskog državljanstva 100,00
- o prestanku crnogorskog državljanstva 300,00
NAPOMENA:  
Ako se rješenje odnosi istovremeno na sticanje ili prestanak državljanstva članova porodice (supružnika, nezaposlenu djecu), plaća se jedna taksa.  

Tarifni broj 151

 
Za putne isprave koje izdaju DKP:  
- za izdavanje pasoša 50,00
- za izdavanje putnog lista za povratak u Crnu Goru 20,00
NAPOMENA:  
1) DKP koji izdaje putni list za povratak u Crnu Goru može podnosioca zahtjeva, s obzirom na njegovo imovinsko stanje i druge okolnosti, posebnim rješenjem osloboditi plaćanja takse.  
2) Taksa iz alineje 1 ovog tarifnog broja, za radnje učinjene djeci, plaća se u iznosu umanjenom za 80%.  
3) Za molbu kojom se traži obavljanje radnje iz ovog tarifnog broja ne plaća se taksa.  

Tarifni broj 152

 
Za putne isprave koje izdaju DKP stranim licima:  
- za produženje važenja putne isprave za izbjeglice 20,00
- za produženje važenja putne isprave za lica bez državljanstva 30,00
- za izdavanje ili produženje putnog lista za strance 30,00
NAPOMENA:  
DKP može podnosioca zahtjeva, s obzirom na njegovo imovinsko stanje i druge okolnosti, posebnim rješenjem osloboditi plaćanja takse po ovom tarifnom broju.  

Tarifni broj 153

 
1) za vize koje izdaju DKP stranim državljanima:  
- za unos aerodromsko-tranzitne vize (viza A) 35,00
- za unos tranzitne vize (viza B) 35,00
- za unos vize za kratki boravak (viza C) 35,00
- za unos vize za duži boravak (viza D) 35,00
- za unos vize na zajedničkoj putnoj ispravi, odnosno grupne vize (od 5 do 50 lica), za svako lice po 6 eura.
NAPOMENA:  
1) Za molbu kojom se traži izdavanje vize ne plaća se taksa.  
2) Za izdavanje vize djeci do navršene 14. godine života, koja imaju svoj pasoš plaća se taksa po ovom tarifnom broju umanjena za 50%.  
3) Za vize na putnoj ispravi u kojoj su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava, plaća se taksa po ovom tarifnom broju za svakog upisanog člana porodice, umanjena za 50%.  
4) Lice koje rukovodi DKP-om može, rješenjem, osloboditi plaćanja takse po ovom tarifnom broju poznate ličnosti koje dolaze u Crnu Goru, kao i nosioce diplomatskih i službenih pasoša.  
5) Pod uslovom uzajamnosti, mogu se osloboditi od plaćanja takse po ovom tarifnom broju pojedinci ili grupe koji dolaze u Crnu Goru na poziv crnogorskih organa, organizacija i ustanova radi školovanja, specijalizacije, učešća na kulturnim, medicinskim, prosvjetnim i sportskim manifestacijama ili na liječenje.  

Tarifni broj 154

 
Za uvjerenja, potvrde, izvode iz matičnih knjiga i sprovodnice koje se izdaju preko DKP 10,00

Tarifni broj 155

 
Za sastavljanje testamenta:  
- u kancelariji DKP 100,00
- van kancelarije DKP 150,00
- za sastavljanje akta o opozivu testamenta 50,00
- za sastavljanje dopune testamenta 50,00

Tarifni broj 156

 
Za sastavljanje punomoćja 15,00
NAPOMENA:  
Za molbu kojom se traži sastavljanje punomoćja ne plaća se taksa.  

Tarifni broj 157

 
Za sastavljanje drugih isprava i podnesaka zainteresovanog lica 30,00
NAPOMENA:  
Za molbu kojom se traži sastavljanje isprava iz ovog tarifnog broja ne plaća se taksa.  

Tarifni broj 158

 
Za svaki prepis ili fotokopiju sačinjenu u DKP, sa ovjerom:  
- za prvu stranu 15,00
- za svaku dalju stranu po 5,00
NAPOMENA:  
1) Taksa za molbu plaća se samo za prvi primjerak prepisa ili foto-kopije.  
2) Za više primjeraka istog prepisa ili foto-kopije sa ovjerom, plaća se puni iznos takse samo za prvi primjerak, a za svaki dalji primjerak plaća se taksa po ovom tarifnom broju umanjena za 50%.  

Tarifni broj 159

 
Za ovjeru potpisa fizičkog lica na ispravi 20,00
NAPOMENA:  
Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.  

Tarifni broj 160

 
1) Za ovjeru potpisa na zahtjev za otpust ili odricanje crnogorskog državljanstva 150,00
2) Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi 20,00
3) Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi u kojoj se potvrđuje posjedovanje stranog državljanstva ili jemči da će određeno lice biti primljeno u strano državljanstvo 100,00
NAPOMENA:  
Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa.  

Tarifni broj 161

 
Za ovjeru prepisa, kopije ili foto-kopije koju sačini zainteresovano lice:  
- za prvu stranu 15,00
- za svaku dalju stranu po 5,00
NAPOMENA:  
1) Taksa za molbu plaća se samo za prvi primjerak prepisa ili fotokopije.  
2) Za ovjeru više primjeraka istog prepisa, kopije ili fotokopije plaća se taksa samo za prvi primjerak, a za svaki dalji primjerak plaća se taksa po ovom tarifnom broju umanjena za 50%.  

Tarifni broj 162

 
1) Za prevod sa crnogorskog jezika i drugih jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori na strani jezik ili obrnuto, sačinjen i ovjeren u DKP:  
- do 100 riječi 40,00
- za svaku dalju riječ po 0,10
2) Za ovjeru prevoda sa stranog jezika na crnogorski jezik i drugih jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori ili obrnuto:  
- do 100 riječi 15,00
- za svaku dalju reč po 0,05
NAPOMENA:  
Na molbu kojom se traži usluga iz ovog tarifnog broja ne plaća se taksa.  

Tarifni broj 163

 
Za deponovanje potpisa i pečata notara kod DKP 100,00

Tarifni broj 164

 
Za radnje u ostavinskim stvarima:  
1) za sastavljanje zapisnika u prostorijama DKP:  
- za prvu stranu zapisnika 50,00
- za svaku dalju stranu zapisnika 5,00
2) za službene radnje van prostorija DKP (zastupanje pred lokalnim organima, učestvovanje u njihovim službenim poslovima i dr.), za svaki dan rada 150,00
3) za popisivanje zaostavštine, sa procjenom vrijednosti predmeta, za svaku procjenu ili za svaki nalaz vještaka, za svaki dan rada 150,00
4) za upravljanje zaostavštinom po kojoj je sprovedena ostavinska rasprava ili za upravljanje drugom imovinom koja ne potiče iz zaostavštine, plaća se 5% od godišnjeg neto prihoda.  
NAPOMENA:  
1) Za popisivanje zaostavštine ili za nalaz bez procjene ili bez navođenja vrijednosti plaća se samo taksa iz tačke 3) ovog tarifnog broja.  
2) Danom se smatra vrijeme od najviše šest časova, a svaki započeti dio tog vremena računa se kao pola dana.  

Tarifni broj 165

 
1) Za dostavljanje novca, hartija od vrijednosti, štednih knjižica i drugih predmeta od vrijednosti, plaća se taksa od 3% od iznosa koji se dostavlja, odnosno od vrijednosti predmeta koji se dostavlja.  
2) Za dostavljanje novca i drugih vrijednosti koje potiču iz ostvarene zaostavštine, i to:  
- za zaostavštinu do 100 eura preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema 3%
- za zaostavštinu preko 100 do 500 eura preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema 3%
- za zaostavštinu preko 500 eura preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema 3%
NAPOMENA:  
1) Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se kada se povodom brodoloma ili neke druge nesreće novac i druge vrijednosti za mornare i njihove porodice predaju DKP.  
2) Za molbu kojom se traži izvršenje usluga po ovom tarifnom broju ne plaća se taksa.  

Tarifni broj 166

 
Za čuvanje depozita:  
1) za akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje 20,00
2) za čuvanje i izdavanje novca, hartija od vrijednosti, štednih knjižica i predmeta od vrijednosti (dragocjenosti):  
- za prvu godinu ili za dio te godine, 5% od njihove vrijednosti  
- za svaku dalju godinu ili za dio te godine, 4% od njihove vrijednosti  
3) za čuvanje testamenta ili drugih isprava u interesu fizičkih ili pravnih lica 60,00
NAPOMENA:  
Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za sledeće depozite:  
1) novčane iznose položene unaprijed radi pokrića taksa, troškova i sličnih dažbina DKP.  
2) zarade i pokretne stvari (efektive državljana Crne Gore, novac položen-primljen na ime obeštećenja crnogorskih državljana po raznim osnovama i u slučaju bolesti, lišenja slobode i dr.).  

Tarifni broj 167

 
Za upisivanje u popis posade i upisivanje podataka o ukrcavanju ili iskrcavanju članova posade  

Tarifni broj 168

 
Za odobravanje ukrcavanja stranog državljanina kao člana posade na brod crnogorske trgovačke mornarice 10,00

Tarifni broj 169

 
Za ovjeru brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potrebu svakog upisa u te knjige i isprave 300,00

Tarifni broj 170

 
Za izdavanje i ovjeru izvoda iz brodskog dnevnika:  
- za prvu stranu 10,00
- za svaku dalju započetu stranu po 5,00

Tarifni broj 171

 
1) Za posredovanje DKP, da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave u vezi sa sigurnošću plovidbe, pored stvarnih troškova 150,00
2) Za svako drugo posredovanje kod stranih organa po zahtjevu broda za koji nije propisana posebna taksa 100,00