Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Nacrti i prijedlozi propisa


18.12.2017.

Predlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Predlog zakona o lokalnoj samoupravi

Predlog zakona o reprezentativnosti sindikata

Nacrt Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2018-2020. godina.

14.12.2017.

NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

11.12.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2017. GODINU

05.12.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2017. GODINU

27.11.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTEVIMA

23.11.2017.

NACRT ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O READMISIJI (VRAĆANJU I PRIHVATANJU) LICA KOJA SU BEZ DOZVOLE BORAVKA

PREDLOG ZAKONA O POVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE KIPAR O SARADNJI U OBLASTI BORBE PROTIV TERORIZMA, ORGANIZOVANOG KRIMINALA, NEOVLAŠĆENOG STAVLJANJA U PROMET OPOJNIH DROGA, PSIHOTROPNIH SUPSTANCI I PREKURSORA, ILEGALNIH MIGRACIJA I DRUGIH KRIVIČNIH DJELA

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU POTPISNICA SJEVERNOATLANSKOG UGOVORA O SARADNJI U VEZI ATOMSKIH PODATAKA SA TAJNIM TEHNIČKIM ANEKSOM SPORAZUMA IZMEĐU POTPISNICA SJEVERNOATLANSKOG UGOVORA O SARADNJI U VEZI ATOMSKIH PODATAKA I POVJERLJIVIM BEZBJEDONOSNIM ANEKSOM SPORAZUMA IZMEĐU POTPISNICA SJEVERNOATLANSKOG UGOVORA O SARADNJI U VEZI ATOMSKIH PODATAKA

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU POTPISNICA SJEVERNOATLANSKOG UGOVORA O BEZBJEDNOSTI PODATAKA

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJIM SE MIJENJA I DOPUNJA BEZBJEDONOSNI ANEKS SPORAZUMA IZMEĐU POTPISNICA SJEVERNOATLANSKOG UGOVORA O SARADNJI U VEZI ATOMSKIH PODATAKA

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA ZA UZAJAMNU ZAŠTITU TAJNOSTI IZUMA KOJI SE ODNOSE NA ODBRANU I ZA KOJE SU PODESNE PRIJAVE PATENATA

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU NATO SPORAZUMA O SAOPŠTAVANJU TEHNIČKIH PODATAKA U ODBRAMBENE SVRHE

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU STRANA SJEVERNOATLANSKOG UGOVORA O PRAVNOM POLOŽAJU NJIHOVIH SNAGA

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PRAVNOM POLOŽAJU ORGANIZACIJE SJEVERNOATLANSKOG UGOVORA, NACIONALNIH PREDSTAVNIKA I MEĐUNARODNOG OSOBLJA

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O PRAVNOM POLOŽAJU MEĐUNARODNIH VOJNIH KOMANDI USPOSTAVLJENIH NA OSNOVU SJEVERNOATLANSKOG UGOVORA

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PRAVNOM POLOŽAJU MISIJA I PREDSTAVNIKA TREĆIH DRŽAVA PRI ORGANIZACIJI SJEVERNOATLANSKOG UGOVORA

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU METARSKE KONVENCIJE

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJU

21.11.2017.

PREDLOG ZAKONA O PRIVREDNOJ KOMORI CRNE GORE

20.11.2017.

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2018. GODINU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI

PREDLOG ZAKONA O SPOLJNOJ TRGOVINI ROBOM I USLUGAMA KOJE SE MOGU KORISTITI ZA VRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE

06.11.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPANJU PREMA MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

2.10.2017.

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU CRNE GORE I REPUBLIKE PORTUGAL O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PARISKOG SPORAZUMA

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA STOKHOLMSKU KONVENCIJU O DUGOTRAJNIM ORGANSKIM ZAGAĐUJUĆIM SUPSTANCAMA

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REVIZIJI SREDSTAVA IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET UPOTREBLJAVANIH MOTORNIH VOZILA,PLOVNIH OBJEKATA,VAZDUHOPLOVA I LETJELICA

27.9.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA


25.9.2017.

NACRT ZAKONA O SPORTU


22.9.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU OPASNIH MATERIJA


15.9.2017.

NACRT ZAKONA O MEĐUNARODNOJ RAZVOJNOJ SARADNjI I UPUĆIVANjU MEĐUNARODNE HUMANITARNE POMOĆI


5.9.2017.

NACRT ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA


31.8.2017.

NACRTA ZAKONA O SANACIJI BANAKA


29.8.2017.

NACRT ZAKONA O RADU


17.8.2017.

NACRT ZAKONA O POSREDOVANjU PRI ZAPOŠLjAVANjU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI


24.7.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET UPOTREBLjAVANIH MOTORNIH VOZILA, PLOVNIH OBJEKATA, VAZDUHOPLOVA I LETILICA


10.7.2017.

NACRT ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA


31.5.2017.

NACRT ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI


16.3.2017.

NACRT ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU I AKVAKULTURI


15.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU/CI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE


6.3.2017.

NACRT ZAKONA O FONDU RADA


19.1.2017.

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI