Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

Nacrti i prijedlozi propisa


16.10.2017.

PREDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOM LIZINGU, FAKTORINGU, OTKUPU POTRAŽIVANJA, MIKROKREDITIRANJU I KREDITNO – GARANTNIM POSLOVIMA.

12.10.2017.

PREDLOG ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA CRNE GORE ZA 2016. GODINU

2.10.2017.

PREDLOG ZAKONA O OBEZBJEĐIVANJU ZDRAVSTVENO ISPRAVNE VODE ZA LJUDSKU UPOTREBU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU CRNE GORE I REPUBLIKE PORTUGAL O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PARISKOG SPORAZUMA

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA STOKHOLMSKU KONVENCIJU O DUGOTRAJNIM ORGANSKIM ZAGAĐUJUĆIM SUPSTANCAMA

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REVIZIJI SREDSTAVA IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET UPOTREBLJAVANIH MOTORNIH VOZILA,PLOVNIH OBJEKATA,VAZDUHOPLOVA I LETJELICA

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOJ BANCI CRNE GORE

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU I FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE

PREDLOG ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU


27.9.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA


25.9.2017.

NACRT ZAKONA O SPORTU


22.9.2017.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU OPASNIH MATERIJA


18.9.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM


15.9.2017.

NACRT ZAKONA O MEĐUNARODNOJ RAZVOJNOJ SARADNjI I UPUĆIVANjU MEĐUNARODNE HUMANITARNE POMOĆI


12.9.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA


11.9.2017.

PREDLOG ZAKONA O PLANIRANjU PROSTORA I IZGRADNjI OBJEKATA


5.9.2017.

NACRT ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA


31.8.2017.

NACRTA ZAKONA O SANACIJI BANAKA


29.8.2017.

NACRT ZAKONA O RADU


17.8.2017.

NACRT ZAKONA O POSREDOVANjU PRI ZAPOŠLjAVANjU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI


24.7.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET UPOTREBLjAVANIH MOTORNIH VOZILA, PLOVNIH OBJEKATA, VAZDUHOPLOVA I LETILICA

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POVRAĆAJU ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA I OBEŠTEĆENjU

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA


10.7.2017.

NACRT ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

PREDLOG ZAKONA O VANjSKIM POSLOVIMA


3.7.2017.

PREDLOG ZAKONA O USLUGAMA


31.5.2017.

NACRT ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI


16.3.2017.

NACRT ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU I AKVAKULTURI


15.3.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU/CI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE


6.3.2017.

NACRT ZAKONA O FONDU RADA


19.1.2017.

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI